7 веселих цитат з книги “Тореадори з Васюківки”

7 веселих цитат з книги “Тореадори з Васюківки”

30 січня класику сучасної української літератури Всеволоду Нестайку виповнився б 91 рік. У цей день ми не можемо не згадати улюблену книгу “Тореадори з Васюківки” – один з найвідоміших творів світової літератури для дітей. Смішні цитати з книги “Тореадори з Васюківки” (Попереджаємо, після прочитання цитат, вам тут же захочеться перечитати з дитиною всю книгу!) 1.…

В Минске десятки задержанных, в том числе швейцарская журналистка

В Минске десятки задержанных, в том числе швейцарская журналистка

³íñüêó åä³þ çàòðèìàëè ïîíàä 120 шт., В нем. Èñë³ øâåöàðñüêó óðíàë³ñòêó ö³þ × «, á³ëîðóñüêà ñëóæáà Ðàä³î âîáîäà Äåòàë³ : Я не знаю «Вонзиа», в котором есть некий топор на лузии Чирки (Luzia Tschirky). Ëþö³ÿ âñòèãëà ïîâ³äîìèòè, Ui ¿çàòðèìàëè к öåíòð³ ì³ñòà. Áëèçüêî 16,00 ì ÷ êè¿âñüêèì АНИИ ïîñîëüñòâî Øâåéöà𳿠ïîâ³äîìèëî «Âåñí³», IU æóðíàë³ñòêó çâ³ëüíèëè.…

Всеволод Нестайко: 20 цитат з його найкращої книги “Тореадори з Васюківки”

Всеволод Нестайко: 20 цитат з його найкращої книги “Тореадори з Васюківки”

30 січня згадуємо улюбленого дитячого письменника українців Всеволода Нестайка – у цей день він народився. Вдячні письменнику за його найкращу книгу – “Тореадори з Васюківки” й згадуємо цікаві цитати та життєві вислови з дитячого бестселера. Всеволод Зіновійович Нестайко народився 30 січня 1930 році у Бердичеві, а помер у віці 84 років 16 серпня 2014 році.…

В США уже использовали почти 30 млн доз вакцины от COVID-19

В США уже использовали почти 30 млн доз вакцины от COVID-19

или Ñïîëó åíèõ Øòàòàõ ÷ ç ÷ II àòêó êàìïàí³¿ C³ ùåïëåííÿ â³ä êîðîíàâ³ðóñó ââåëè ïîíàä 29,5 ì³ëüéîíà AIC âàêöèíè. или IDI ñâ³ä ÷ äöü äàí³ öåíòð³â Noa ç êîíòðîëþ или ïðîô³ëàêòèêè çàõâîðþâàíü, ïîâ³äîìëÿº » Продам на » ³ç ïîñèëàííÿì на CNN . îà îö³éíèìè äàíèìè, áóëî ââåäåíî AICE 29 577 902 — 59% áëèçüêî…

Роксолана, Клеопатра, Нефертіті та інші: дизайнер показала який вигляд мали б відомі особистості, якби жили у наш час

Роксолана, Клеопатра, Нефертіті та інші: дизайнер показала який вигляд мали б відомі особистості, якби жили у наш час

Уявлення про зовнішність людей, які жили багато років тому, ми звикли складати, дивлячись на їх портрети. Графічний дизайнер Бекка Саладін (www.instagram.com/royalty_now_/) вирішила об’єднати свою професію з хобі та показати, як виглядали б знамениті особистості минулого, якщо б жили у наш час. Для цього вона змішує історію з сучасним стилем. За її словами, на одну фотографію…

Дубинский проводит «параллельный подсчет» голосов за свое исключение

Дубинский проводит «параллельный подсчет» голосов за свое исключение

Íàðîäíèé äåïóòàò Îëåêñàíäð Äóá³íñüêèé ïðîâîäèòü «ïàðàëåëüíèé ï³äðàõóíîê ãîëîñ³â» äåïóòàò³â ôðàêö³¿ «Ñëóãà IaDI ä í» :. Äóáèíñüêèé ö Телеграмма Досліві : «Продолговатый продюсер не помешал бы. ³ âèáîðö³ ïîâèíí³ çíàòè ³ìåíà œo, NET ï³äòðèìóº ìåõàí³çì áðåõëèâèõ äîíîñ³â â ³íîçåìí³ äåðæàâè ìåõàí³çì íåçàêîííîãî âïëèâó И.А. óêðà¿íñüêó âëàäó». Äåòàë³ : Äóá³íñüêèé çàÿâèâ интерфейс íàä³ñëàâ óñ³ì äåïóòàòàì ôðàêö³¿ ëèñòè…

5 небанальних місць в Україні для зимової подорожі

5 небанальних місць в Україні для зимової подорожі

Коли йдеться про подорожі Україною взимку, всім у першу чергу спадають на думку Карпати. Багато зимових курортів розташовано у гірській місцевості і дійсно, вони заслуговують на першість у серцях усіх українських мандрівників. Але якщо хочеться урізноманітнити свої подорожі і побачити інші засніжені куточки України, то є ще декілька ідей для поїздки: 1. Білгород-Дністровський, Одеська область…

IKEA выкупила почти 5000 гектаров леса, чтобы сохранить экологию

IKEA выкупила почти 5000 гектаров леса, чтобы сохранить экологию

Шведская компания IKEA выкупила 4450 гектаров леса в США, чтобы не допустить там строительства и использования ресурсов в промышленности. Об этом пишет CNN. В шведской компании подчеркнули, что продолжат поддерживать местную деревообрабатывающую промышленность, а жители будут иметь доступ к большей части лесной территории. В компании заявили, что пытаются вести бизнес ответственно и верят, что нужно…

28 маяків, які витримали випробування часом

28 маяків, які витримали випробування часом

Коли постарію, поїду до моря і стану доглядачем маяка. З давніх часів маяки служили добрим знаком морякам, що відправилися в далеке плавання. І хоча зараз їх майже не використовують, маяки як і раніше залишаються приголомшливими пам’ятниками людської винахідливості і чудесами архітектури. Ми зібрали кадри 28 найстійкіших морських вартових, кожен з яких побачив не один шторм і…

Украина за январь исчерпала годовые квоты на экспорт соков и меда в ЕС

Украина за январь исчерпала годовые квоты на экспорт соков и меда в ЕС

Óêðà¿íà ïðîòÿãîì ñ³ ÷ ÷ æ гу åðïàëà âèä³ëåí³ IA 2021 ð³ê êâîòè И.А. áåçìèòí³ ïîñòàâêè IAAO, âèíîãðàäíîãî или ÿáëó ÷ íîãî ñîê³â в êðà¿íè ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó. или IDI ïîâ³äîìëÿº » Продолговечность «³ç ïîñèëàííÿì на äàí³ êà¿íñüêîãî êëóáó àãàðíîãî á³çíåñó. ) Òàêîæ ïîâí³ñòþ âèêîðèñòàíà êâàðòàëüíà êâîòà (ñ³ ÷ I-áåðåçåíü) И.А. ïîñòàâêè ÿºöü, ÿº НОО ïðîäóêò³â…

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх