Ãëàâà ïàðëàìåíòñüêî¿ ôðàêö³¿ ïàðò³¿ «Ñëóãà íàðîäó» AAAE Àðàõàì³ÿ И.А. âèêëþ ÷ ຠìîæëèâîñò³ ñòâîðåííÿ êîàë³ö³¿ ç ôðàêö³ºþ ïàðò³¿ «Áàòüê³âùèíà» O Âåðõîâí³é Ðàä³.

Äåðåëî : Àðàõàì³ÿ óðíàë³ñòàì, êîãî öèòóº « ²íòåðôàêñ-êðà¿íà »

Дом на Аðаõàì³Ç : «У меня есть на нем (ç ³äåðîì» Áàòüê³âùèíè «ë³ºþ èøåêíêîì) å. У кого не было получено, то есть на нем, на нем, на нем, на : ³í ï³äêðåñëèâ, Ui ôðàêö³ÿ «Ñëóãà íàðîäó», Ye ìîíîá³ëüø³ñòü, í³êîëè ıA ïðàöþ³àë Ee «oÀ ìîæå áóòè íåçâè ÷ Ii, «òîìó Ui òðåáà áóäå á³ëüøå ïèòàíü óçãîäæóâàòè îäèí ç îäíèì». )

на то, что есть на сайте, влезет на продан, проданный на нем, на том, что есть «на сайте» Обратите внимание, UI CADAC ïîâèíí³ ç³áðàòèñÿ âñ³ íàö³îíàëüí³ Нах AAC âèíÿòêó, ³ îá’ºäíàòèñÿ äëĸ òîãî МАУ Óêðà¿íó ïîâåðíóòè Ir Адзаи Го ðîçâèòêó, Caiada ÷ AIIy, ñòàíîâëåííÿ область … íàâêîëî öüîãî ïîòð³áíî îá’ºäíóâàòèñÿ. ßêùî òàêå îá’ºäíàííÿ ïðåçèäåíò ³í³ö³þº, òîòàëüíå, âñåîñÿæíå îá’ºäíàííÿ, çàðàäè òîãî МАУ âðÿòóâàòè Óêðà¿íó О.А. óêðà¿íñüêó íàö³þ, т.е. áóäåìî â öüîìó áðàòè ó ÷ Ануар. «

Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх