Àâñòðàë³ÿ â³äíîâèòü ïîëüîòè AEY ïîâåðíåííÿ ñâî¿õ ãðîìàäÿí к ²í䳿 ï³ñëÿ 15 òðàâíÿ -. ϳñëÿ òîãî, Е. îãîëîñèëà IDI çàáîðîíó И.А. ïîâåðíåííÿ ç ²í䳿 ï³ä çàãðîçîþ øòðàôó или â’ÿçíèö³

Äæåðåëî : Bloomberg , BBC

Давл³ : Дисдан ÷ ЗДТУНЬ, ДАСИМАНУНЕ на продвинутом сайте, Явный на сайте «ÿçíåííÿ AOAA «âêðàé ìàëîéìîâ³ðíèì».

Ìîðð³ñîí îãîëîñèâ, IU Àâñòðàë³ÿ ïëàíóº ïîâåðíóòè 900 «âðàçëèâèõ» àâñòðàë³éö³â ó äðóã³é ïîëîâèí³ òðàâíÿ òðüîìà ðåéñàìè. Âàêóéîâàí³ áóäóòü â³äïðàâëåí³ в канадском канале-продюсере.

ííèíès â) IA óõâàëåíå.

Ìîðð³ñîí çàÿâèâ, IU çàáîðîíà И.А. ïîâåðíåííÿ áóëà íåîáõ³äíà, «МАУ çàïîá³ãòè òðåò³é õâèë³ COVID-19 ООО, в Àâñòðà볿, AEA òàêîæ ³ AEY òîãî, МАУ ìîãëè çàéíÿòè ñèëüí³øó ïîçèö³þ, Uia áåçïå ÷ äîñòàâèòè àâñòðàë³éñüêèõ ãðîìàäÿí, èòåë³â Àâñòà볿 ³ õí³ ñ³ì’¿ в Àâñòð.

²í䳿 продюсерский канал 9 штук на сайте. to êðà¿í³, yea åï³öåíòðîì êîðîíàâ³ðóñó: îäíÿ to ²í䳿 åºñòðóþòü á³ëüø300 шт. ıA Ii ÷ àòêó òðàâíÿ Àâñòðàë³ÿ çàïðîâàäèëà îáìåæåííÿ íà ïîâåðíåííÿà ïíÿ: àâñòðàë³éöÿì, ãîòîâèì ïîëåò³òè äîäîìó ç ²í䳿, çàãðîæóº òþðåìíå óâ’ÿçíåííÿ AAI øòðàô. Сейчас у меня есть диски на заводе на 50 штук.
Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх