Çóñèëëÿ Àäì³í³ñòðàö³¿ Noa ñòîñîâíî ïðèìóñîâîãî ïðîäàæó àìåðèêàíñüêèõ àêòèâ³â ñîöìåðåæ³ TikTok ïîñòàâëåíî íà ÷ ïàóçó ADAC ìàñøòàáíèé ïåðåãëÿä íîâèì ïðåçèäåíòîì Áàéäåíîì ï³äõîä³â Òðàìïà.

Äæåðåëî: Wall Street Journal , åðåäຠêð³íôîðì

Äîñë³âíî: «На немы на äåðåë, на ïà ïðèìóñèò àìåðèêàíñüê³ àêòèâè TikTok ãðóï³ ³íâåñòîð³â, nadaa ÿêèõ Oracle Corp. или Walmart Inc., áóëè â³äêëàäåí³ íåâèçíà íà ÷ ÷ AIEE, iiee ïðåçèäåíò Áàéäåí ïðîâîäèòü øèðîêèé ïåðåãëÿä çóñèëü ñâîãî ïîïåðåäíèêà ùîäî ðåàãóâàííÿ И.А. ïîòåíö³éí³ áåçïåêîâ³ âèêëèêè, ñòâîðþâàí³ êèòàéñüêèìè òåõí³ ÷ ИЭОПП êîìïàí³ÿìè».

Додан³: Замечание ÷ àºòüñÿ, пока в нем не намекают на

Досл³âíî: «ïîäàíèõ äî ñóäó äîêóìåíòàõ, àäì³í³ñòðàö³ÿ Áàéäåíà çàïäëà, IU сказал ÷ AAE âñòàíîâèòè, ÷ есть çàãðîçè íàö³îíàëüí³é áåçïåö³ И.А. ÿê³ ïîñèëàëàñÿ àäì³í³ñòðàö³ÿ Òðàìïà, ïðîäîâæóþòü çóìîâëþâàòè çàáîðîíó».

, что ³íôîðìàö³ºþ WSJ, íèí³ òðèâàþòü ïåðåìîâèíè ì³æ ID Забавный на TikTok.

Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх