Íîâîîáðàíèé ïðåçèäåíò NOA Aaeina Áàéäåí âèñóíóâ ıA Iino ãëàâè Öåíòðàëüíîãî ðîçâ³äóâàëüíîãî óïðàâë³ííÿ (ODO) êàíäèäàòóðó äèïëîìàòà ³ëüÿìà Aadila.

Äæåðåëî НАРВ Á³ëîãî äîìó

Äåòàë³: В àäì³í³ñòðàö³¿ Áîâ³äîìèëè, äî êàíäèäàòóðà Aadil АААЭ íàïðàâëåíà Ir ðîçãëÿä о Ñåíàò.

О ñ³ ÷ ÷ è i³ êîìåíòóþ íîì³íóâàííÿ Aadil Ir Iino äèðåêòîðà Одо, ïðåçèäåíò Aaeina Áàéäåí çàÿâèâ «C IEI о ÿêîñò³ íàøîãî íàñòóïíîãî äèðåêòîðà Одо àìåðèêàíñüêèé íàðîä aoaa ñïàòè ñïîê³éíî. Á³ëë Aadi -. çðàçêîâèé äèïëîìàò ³ç áàãàòîð³ ÷ ИЭИ äîñâ³äîì ðîáîòè Ir ñâ³òîâ³é àðåí³, пользовательский интерфейс çàáåçïå ÷ Oº áåçïåêó íàøèõ ëþäåé ³ íàøî¿ êðà¿íè ³í ðîçä³ëÿº ìîº ãëèáîêå ïåðåêîíàííÿ, пользовательский интерфейс ðîçâ³äêà ìຠáóòè àïîë³òè íîþ ÷ é интерфейс â³ääàí³ ñâî¿é ñïðàâ³ ïðîôåñ³îíàëè ðîçâ³äêè , ñëóæáîâö³ íàø³é êðà¿í³, çàñëóãîâóþòü íàøî¿ âäÿ ÷ íîñò³ на aïâàãè «.

. Дилер: Босин на 2005 г. до 2008 г. на продвинутом сайте в Дилдакте на сайте «Продам на нем» Если есть на сайте, есть на сайте.
Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх