Ïðåçèäåíò Noa AAEI Áàéäåí ï³ä ÷ ñâîãî ïåðøîãî â³çèòó в Ïåíòàãîíó îãîëîñèâ IDI ñòâîðåííÿ îïåðàòèâíî¿ DiÀi ÷ î¿ ãðóïè в ïèòàííÿõ Êèòàþ ç ìåòîþ îö³íêè îáîðîííèõ ñòðàòåã³é ùîäî â³äïîâ³ä³ И.А. âèêëèêè ç áîêó Ид.

Äæåðåëî: êð³íôîðì

ìà IIaa:. «oÀ ïîòðåáóâàòèìå çóñèëü âñüîãî óðÿäó, äâîïàðò³éíî¿ âçàºìî䳿 â Êîíãðåñ³, à òàêîæ ì³öíèõ â³äíîñòí

³í ï³äêðåñëèâ, Ui oÀ ñòàíå â³äïîâ³ääþ íà âèêëèêè ç áîêó Êèòàþ, Ui çàáåçïå ÷ ГОН ïåðåìîãó àìåðèìàììåìîìîìîìîìîìîìììììììììììììììììíìàìàìà

Êð³ì òîãî, ïðåçèäåíò Áàéäåí çàÿâèâ, Ui ââàæຠçàñòîñóâàííÿ â³éñüêîâî¿ Неее «êðàéí³ì çàõîäîì», Yeee IAI (ê) IU ïåðåäóâàëî:. 22 ÷ ñ³ IY на сайте Noa на сайте IA продюсера на гаймаланте на сайте AA. ³í ñòàâ ïåðøèì àôîàìåðèêàíöåì íà ÷ îë³ åíòàãîíó.

× фотомодель: ДАЧА ДЕТАГАИНО:

Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх