У нас есть на сайте http://www.who.int/product/simages/index.pdf : ÄÑÍÑ ³ç ïîñèëàííÿì на äàí³ êðóäðîìåòöåíòðó

Äîñë³âíî : «16 С³ ÷ íÿ в êà¿í³ ÷ ³êóºòüñÿ çíà ÷ íå çíèåííÿ òåìïåðàòóðè: віч ³ до 12-18 ° мінтосо, ³ñöÿìèìì ï³ âí³

на сайте 16 шт., что есть, то есть 13,

до сих пор нетто 16 см³ ÷ î ÷ ³êóºüñÿ.

Ïè¿âñüê³é îáëàñò³ 16 шт. Чтоб не обошелся сорт: росток 13-18 ° до 21 °, минус 21 °, ммм на 11-16 ° см на 17-18 см на нем. Ддалр³ : Дрітігі, Дпідіаæаº, Дт 16 трлн на Дайданах (Я не трогаюсь).
Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх