Продам на продвинутом сайте

на сайте .

³äïîâ³äíî Ài òîãî, Ui îô³ö³éíî íàçèâàºòüñÿ ñõåìîþ äîçâîëó íà åêñïîðò, CAI N, íà я. Ea ìèòíèì îðãàíàì áëîêóâàòè âåñü åêñïîðò âàêöèí ïðîòè COVID-19 Ài ïðèáëèçíî 100 êðà¿í ñâ³òó, Куда поступить еще нету на нем. Нии ÷ àòêó Oy ñõåìà ä³ÿëà в ê³íöÿ áåðåçíÿ.

Îáìåæåííÿ çäåá³ëüøîãî ñòîñóþòüñÿ áàãàòèõ êðà¿í, òàêèõ Е. Âåëèêà Áðèòàí³ÿ, NOA, или Êàíàäà Àâñòðàë³ÿ, ÿê³ ³ìïîðòóâàëè AICE ç ªÑ. Iiee êðà¿íè ªÑ äîçâîëÿëè á³ëüø³ñòü ïîñòàâîê, âêëþ ÷ ÷ ATH есть Aanu åêñïîðò âàêöèíè BionTech / Pfizer, ²òàë³ÿ И.А. II ÷ àòêó öüîãî ì³ñÿöÿ West äîçâîëîì ªâðîêîì³ñ³¿ çàáëîêóâàëà äîñòàâêó áëèçüêî 250 000 AIC AstraZeneca в Àâñòðà볿.

ªÑ çðîáèâ âèíÿòîê Aey òàêèõ áëèçüêèõ ïàðòíåð³â, Ye Íîðâåã³ÿ, Øâåéöàð³ÿ, ˳õòåíøòåéí ²ñ¿à ТА А, Аа, Àôðèêè или ³íø³ ñåðåäçåìíîìîðñüê³ êðà¿ Т.е, òàê³ Е. ˳âàí или ²çðà¿ëü к òàêîæ á³äí³ êðà¿íè, îõîïëåí³ ОПЭ çâàíîþ ³í³ö³àòèâîþ COVAX.

Î ÷ ³êóºòüñÿ, IU Áðþññåëü äîîïðàöþº или îãîëîñèòü IDI ð³øåííÿ ïðîäîâæèòè ñõåìó â ÷ åòâåð.

или ñâîºìó ìàí³ôåñò³, îïóáë³êîâàíîìó ó â³âòîðîê, ïðåçèäåíò ªâðîïåéñüêî¿ DÃÆ Øàðëü ̳øåëü âèñëîâèâ ïîäèâ, IU ªÑ çâèíóâàòèëè åãî¿ñòè â ÷ ÷ IIIO íàêîïè åíí³ âàêöèí, íàïîëÿãàþ ÷ и òîìó, Ui NOA Áðèòàí³ÿ ââåëè ТА íàáàãàòî á³ëüø Добавил на сайт.

Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх