: ïðåñöåíòð ÎÎÑ

Äîñë³âíî : «àê, íàäâå ÷ ³ð, â ðàéîí³ â³äïîâ³äàëüíîñò³ îïåðàòèâíî-òàêòè ÷ íîãî óãðóïîâàííÿ «Ñõ³ä» çáðîéí³ ôîðìóâàííÿ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ â³äêðèâàëè âîãîíü в á³ê óêðà¿íñüêèõ ïîçèö³é C³ ñòàíêîâîãî ïðîòèòàíêîâîãî ãðàíàòîìåòà или ñòð³ëåöüêî¿ çáðî¿ íåïîäàë³ê Âîäÿíîãî И.А. Ïðèàçîâ’¿ IU.

ıA îáñòð³ëè ïðîòèâíèêà íàø³ çàõèñíèêè äàâàëè àäåêâàòíó â³äïîâ³äü.

IDI ôàêò ïîðíøåí íñüêó ñòîðîíó Noee ïîâ³äîìëåíî ïðåäñòàâíèê³â ÎÁѪ »

Äåòàë³ :. Ó çâåäåíí³ òàêîæ íàãàäóþòü, IU íåïîäàë³ê íàñåëåíîãî ïóíêòó Íîâîëóãàíñüêå ï³ä ÷ ïåðåì³ùåííÿ И.А. ïîçèö³¿ âíàñë³äîê ï³äðèâó íà íåâ³äîìîìó âèáóõîâîìó ïðèñòðî¿ çàãèíóëè â³éñüêîâîñëóáîâö³â ç³ ñêëàäó á’õ.
Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх