Ãåíñåê ÍÀÒÎ ªíñ Ñòîëòåíáåðã ïðèâ³òàâ AAEI Áàéäåíà C³ âñòóïîì И.А. ïîñàäó ïðåçèäåíòà Noa.

или IDI éäåòüñÿ ó çàÿâ³ ÍÀÒÎ, ïîâ³äîìëÿº « ªâðîïåéñüêà ïðàâäà «

» Â³ä ³ìåí³ Îðãàí³çàö³¿ ϳâí³ íîàòëàíòè ÷ ÷ ÿ íîãî äîãîâîðó â³òàþ AAEI Áàéäåíà ç ³íàâãóðàö³ºþ ÿêîñò³ 46-к ïðåçèäåíòà Noa или Êàìàëó Ãàðð³ñ И.А. ïîñàä³ â³öåïðåçèäåíòà. Ñüîãîäí³ II ÷ àòîê íîâîãî ðîçä³ëó AEY òðàíñàòëàíòè ÷ íîãî Àëüÿíñó «-. çàÿâèâ Ñòîëòåíáåðã

³í íàãîëîñèâ, IU çâ’ÿçîê ì³æ ϳâí³ ÷ IITH Àìåðèêîþ или ªâðîïîþ º îñíîâîþ ñï³ëüíî¿ áåçïåêè к ì³öíèé ÍÀÒÎ êîðèñíèé Е. AEY ϳâí³ ÷ íî¿ Àìåðèêè,

«× Тэдэдэсю Дэйнтэйнтэйнтэйнтэйнтэг. Êèòàþ, çàãðîçîþ òåðîðèçìó, â ÷ òîìó èñë³ к Àôãàí³ñòàí³ или ²ðàêó или á³ëüø íàïîðèñòîþ Ðîñ³ºþ. ͳõòî ç Ian IA ìîæå ñàìîñò³éíî âèð³øèòè ö³ âèêëèêè, AEA ðàçîì ó ÍÀÒÎ Да ïðåäñòàâëÿºìî IAEI ì³ëüÿðä ëþäåé ³ ïîëîâèíó ñâ³òîâî¿ â³éñüêîâî¿ или åêîíîì³ ÷ íî¿ ìîãóòíîñò³ «- çàÿâèâ ãåíñåê Àëüÿíñó.

³í íàãàäàâ, IU î ÷ ³êóº Áàéäåíà И.А. ñàì³ò³ ÍÀÒÎ ó Áðþññåë³

«Ó öåíòð³ óâàãè AOAA ÍÀÒÎ-2030, ³í³ö³àòèâà çðîáèòè ИОА ì³öíèé Àëüÿíñ UA ñèëüí³øèì ³ ïðèäàòí³øèì AEY ìàéáóòíüîãî» -. Cacia ÷

на сайте 46-метровый Продолговечность Амэзэи на детективе на Ваошианті³. Добавлен новый сайт: «Да» новый домик. ПРЯМОЙ ЭФИР

Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх