ͳìå ÷÷ EIA â íåä³ëþ çóïèíèëà á³ëüø³ñòü ïî¿çäîê ì³æ ðåã³îíàìè ıA ñõîä³ ï³âäí³ êðà¿íè ³ ³ × ñóñ³äí³ìè åõ³ºþ О.А. Àâñòð³ºþ МАУ çóïèíèòè ïîøèðåííÿ ìóòàö³é COVID-19.

Иди О.А. ïîâ³äîìëÿº «âðîïåéñüêà ïðàâäà » ç ïîñèëàííÿì íà DW.

åðì³í 䳿 у меня есть новинка на 10 штук. О ÷ åòâåð ͳìå ÷÷ EIA âèçíà ÷ ³ EEA àâñòð³éñüêèé Ò³ðîëü ïðèêîðäîíí³ ðàéîíè × åñüêî¿ Ðåñïóáë³êè «çîíàìè â³ðóñíî¿ ìóòàö³¿».

Odya ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ï³ñëÿ òîãî, Е. ï³âäåííîàôðèêàíñüêèé âàð³àíò êîðîíàâ³ðóñó B.1.351 AOA динамический в автозамене ³ðîë³. Брошюра на B.1.1.7 в динамике в хозгоне.

на продвинутый, пока не был. . Äåðæàâíà çàë³çíè ÷ ıA êîìïàí³ÿ Deutsche Bahn ïðèçóïèíèëà DOO O ïîñòðàæäàë³ ðàéîíè IACA ³.

Â’¿æäæàòè А.И. ͳìå ÷÷ ЭИЭ ìîæíà ò³ëüêè í³ìöÿì, ÿê³ ïîâåðòàþòüñÿ äîäîìó, ³ îñíîâíèì ïðàö³âíèêàì, òàêèì Е. ë³êàð³. Òîðãîâåëüí³ çâ’ÿçêè òàêîæ áóäóòü ï³äòðèìóâàòèñÿ.

Íàâ³òü Ò³, êîìó äîçâîëåíî ïåðåòèíàòè êîðäîí, «øâèäøå CA река, áóäóòü çóïèíåí³», ÿêùî âîíè И.А. çìîæóòü íàäàòè äîêàç íåãàòèâíèé ðåçóëüòàò òåñòó ıA COVID, ïîïåðåäèâ ïðåì’ºð -ì³í³ñòð Áàâà𳿠Ìàðêóñ Çüîäåð, ôåäåðàëüíà çåìëÿ ÿêîãî ìåæóº ç ðåã³îíîì Ò³ðîëü.

С íåä³ë³ ià NEIA ÷÷ EIO òàêîæ ïîøèðþþòüñÿ íîâ³ í³ìåöüê³ îáìåæåííÿ, íåçâàæàþ ÷ è ià Оа, Ia, пользовательский интерфейс кто ìຠñóõîïóòíîãî êîðäîíó ç êà¿íîþ.

Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх