Ãëàâà ICN Ôðàíö³¿ Æàí-²A или Äð³àí çàÿâèâ, пользовательский интерфейс õâèëÿ àðåøò³â ï³ä ÷ ìàñîâèõ ïðîòåñò³â О Ðîñ³¿ ÿâëÿº ñîáîþ àâòîðèòàðíèé ïîâîðîò.

Иди О.А. â³í ñêàçàâ â åô³ð³ ôðàíöóçüêîãî ðàä³î, ïîâ³äîìëÿº « Русский язык » ç ïîñèëàííÿì на L’Obs.

«ß Получите некий автоответчик на заводе.

.

«Едем не знаю хрена, у меня есть у нас и у нас есть у нас на нем. Daci ОИЕ C ÷ или â³í Cacia, пользовательский интерфейс Ðîñ³ÿ ëèøàºòüñÿ ñóñ³äîì ªÑ, ³ º ïèòàííÿ, ÿê³ ñë³ä ç íåþ îáãîâîðþâàòè.

ªâðîïåéñüê³ ë³äåðè çàïðîâàäèëè ñàíêö³¿ ïðîòè ê³ëüêîõ ðîñ³éñüêèõ ÷ èíîâíèê³â, ï³äîçðþâàíèõ О îòðóºíí³ îïîíåíòà, МАУ IAI ÷ II ïðîäåìîíñòðóâàòè ñâîº áàæàííÿ ï³äòðèìóâàòè ì³æíàðîäíå ïðàâî.

Äåÿê³ ç НОО òàêîæ çàêëèêàëè ïðèéíÿòè íîâ³ ñàíêö³¿ ïðîòè Ðîñ³¿, ÿêùî çàêëèêè çâ³ëüíèòè Àëåêñºÿ Íàâàëüíîãî çàëèøàòüñÿ AAC â³äïîâ³ä³.

ãëàâà ICN Ôðàíö³¿ ââàæຠCA íåîáõ³äíå çðîáèòè 䳺âèìè ââåäåí³ â æîâòí³ ñàíêö³¿.

Íàãàäàºìî, ãëàâà äèïëîìàò³¿ ªâðîñîþçó Æîçåï Áîððåëü çàÿâèâ, Ui C òðèâîãîþ â³äñòåæóº ñèòóàö³þ ç ïðèäóøåííÿì ïðîòåñò³â ó îñ³¿.

.
Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх