Ãðåö³ÿ îäí³ºþ ïåðøèõ О С ÷ êðà¿í â³çüìå Anous О âèïðîáóâàííÿõ «öèôðîâèõ çåëåíèõ ñåðòèô³êàò³â», ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü, пользовательский интерфейс ìàíäð³âíèêè ùåïëåí³ ïðîòè Covid-19.

Иди О.А. ïîâ³äîìëÿº Ekathimerini çîñèëàííÿì на ºâðîïåéñüêîãî ÷ èíîâíèêà, ïåðåäຠ« âîïåéñüêà ïðàâäà «.

UI êðà¿íè ªÑ áóëè ðîçä³ëåí³ ıA ОДА ãðóïè çàëåæíî â³ä òîãî, íàñê³ëüêè òåõí³ ÷ II âîíè ãîòîâ³ âèäàâàòè ñåðòèô³êàòè, МББЭ â ÷ î ÷ Е. ³êóºòüñÿ, UI âèïðîáóâàííÿ Dici ÷ íóòüñÿ ıA äðóãîìó òèæí³ òðàâíÿ.

Трубка, у меня есть нарезка, малая, малая, малая, слитная на сайте. ³ïð выделил äî äðóã ãðóïè ³ продвинутый звукосниматель. ïðîïîçèö³¿ IDI îòðèìàííÿ ñåðòèô³êàòà äëĸ ï³äòâåðäæåííÿ ïðàâà ıA â³ëüíå ïåðåñóâàííÿ â ÷ ªâðîï³ ï³ä ïàíäå쳿.

SSE ïîâ³äîìëÿëîñÿ, Ãðåö³ÿ С14 òðàâíÿ ïëàíóº ïðèéìàòè óêðà У нас есть нарезка у нас на сайте на сайте. CA ñëîâàìè ì³í³ñòðà òóðèçìó êðà¿íè, äëĸ â’¿çäó А.И. Ãðåö³¿ óêðà¿íö³ ïîâèíí³ áóäóòü ïðåä’ÿâèòè íåãàòèâíèé IED-òåñò AAI ñåðòèô³êàò IDI âàêöèíàö³þ, çàòâåðäæåíèé óêðà¿íñüêîþ âëàäîþ.

Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх