cá ñèòóàö³þ ç âîäîþ â ³äïèìó IANA â³äïîâ³äàëüí³ñòü îêóïàíò, çàÿâèâ ïåðøèé ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Ëåîí³ä ð³àâ ð³à³øå âà³øå äàñê AAI Ài : î: Ëåîí³ä Êðàâ ÷ О.Е. â ³íòåðâ’þ « Ðàä³î âîáîäà »

ìà ìîâà: «àðàç ÿ áà ÷ ó, Ui Эдей О.И. ÷ óòü ïåðåòâîðèòè íà â³éñüêîâó AACO ³ АААЭ ââåäåíèé Эдей â ñèñàåâî Ðîñ³é О.И. òåïåð CA Ana IANA â³äïîâ³äàëüí³ñòü Ðîñ³ÿ. ² Óêðà¿íà ïðîñòî oÆ ïîñòàâëÿòè âîäó â Эдей И.А. áóäå, òîìó UI т.е. IA çíàºìî, êîìó Oy ãîäà ï³äå -.. ãðîìàäÿíàì И.А. ïîëèâ, ÷ è â³éñüêîâèì çàâîäàì, ÷ è UA êîìóñü CA Ana IANA â³äïîâ³äàëüí³ñòü Ðîñ³ÿ

äóìàþ пройти, UI ïèòàííÿ AiAE Aey Êðèìó áóäå çàãîñòðþâàòèñÿ, Y äóìàþ UI, áóäå îäèí ç ïîøòîâõ³â Дрісі¿ продюссер на сайте Ai êà¿íè.

Не знаю, что есть на самом деле. Фрісів. ……………………………………. У меня есть на сайте еще на сайте, который я получил, — не знаю, что есть «.

÷ îëþº äåëåãàö³þ Óêðà¿íè â Òðèñòîðîíí³é êîíòàêòí³é ãðóï³ ç âðåãóëþâàííÿ ñèòóàö³¿ И.А. Äîíáàñ³, ãîâîðèâ, UI âîäó â àíåêñîâàíèé Эдей «ìîæíà äàòè â ðàç³ ãóìàí³òàðíî¿ êàòàñòðîôè».

Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх