Ãîëîâíèé äåðæàâíèé ñàíë³êàð ³êòîð Ëÿøêî çàÿâèâ, IU âàêöèíóâàòè â³ä êîðîíàâ³ðóñó çàðåºñòðîâàíèõ к «Ä³¿» îñ³á áóäóòü ëèøå ç ïð³îðèòåòíèõ ADOI, îñê³ëüêè âàêöèíè AEY âñ³õ áàæàþ ÷ íåìຠEO.

Äæåðåëî: øêî ï³ä ÷ àñ ïðÿìîãî åô³ðó â Instagram Ðàä³î Достигнутый

Дом на сайте: «У вас нет дома. АИК âàêöèíè Яна íåìຠAEY òîãî МАУ ïðîâàêöèíóâàòè âñ³õ МИО ÷ ó äîäàòêó EO «

» IE ðîáèìî Ana ìîæëèâå, МАУ печально ÷ AOE âàêöèíàö³þ ëþäåé, ÿê³ çàïèñàí³ к ëèñò ³êóâàííÿ î ÷ â äîäàòêó «Ä³ÿ «И.А. OEO âèõ³äíèõ. Íàðàç³ ïð³îðèòåòîì Aey Ян º ëþäè, ñòàðø³ West 65 ðîê³â. ëèñò³ в ÷ ³êóâàííÿ к «Ä³¿» Ян òàêèõ º 23 òèñÿ ÷ ³ 900 ³ ëþäåé Да ñïðîáóºìî ïðîâàêöèíóâàòè ¿или IA OEO âèõ³äíèõ».

Äåòàë³: Ðàí³øå ãîëîâà óðÿäó Äåíèñ Øìèãàëü Доминанта, новая версия в нем «Д³» балайн ³ на продвинутом сайте на сайте.

åðåä³ñòîð³ÿ:

Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх