Ãëàâà ̳æíàðîäíîãî àãåíòñòâà ç àòîìíî¿ åíåð㳿 (ÌÀÃÀÒÅ) Ðàôàåëü Ãðîññ çàÿâèâ, IU ²ðàí II ÷ AA âèðîáíèöòâî ìåòàëåâîãî óðàíó, Yeee âèêîðèñòîâóþòü IDE ñòâîðåíí³ àòîìíî¿ çáðî¿.

ДЕТАЛИ: Associated Press

Датанё³: Ãðîññ ïîâ³äîìèâ, IU 8 ëþòîãî ³íñïåêòîðè àãåíòñòâà ï³äòâåðäèëè WEAO âèðîáíèöòâà 3,6 ãðàì³â ìåòàëåâîãî óðàíó И.А. îá’ºêò³ к ì³ñò³ ²ñôàõàí³, ²ðàí.

AP â³äçíà ÷ ŽLove IU ìåòàëåâèé Odai âèêîðèñòîâóþòü AEY âèðîáíèöòâà àòîìíî¿ баэ. Детский, продюсерский, новый, новый, до 2015 года. Разбавлюсь на том, чтобы он был на том месте.

ñ ñ³ ÷ í³ ïåäñòàâíèê ²ðàíó в ÀÃÀÒÅ çàÿâèâ, î âèíîáíèöòâî íîâîãîà ïàëå.

У меня есть: Влaдa ²ðàíó îô³ö³éíî продвинуто за счёт того, что у нас было 20 штук (т) .

åðåä³ñòîð³ÿ:

  • 8 января 2019 года ³ðàíñüêèé óðÿä îãîëñèâ , î ïðèïèíÿº äîòðèìóâàòèñÿ ÷ àñòèíè îáìåæåíü ùîäî ñâ ÿäåðíî¿ ïðîãðàìè, ³ ïðèãðîçèâ ïîñèëèòè ÿäåðíó ä³ÿëüí³ñòü, ÿêùî êðà¿íè-ó ÷ àñíèö³ ÿäåðíî¿ óãîäè И.А. çàõèñòÿòü Òåãåðàí â³ä ñàíêö³é Ноа.
  • 2018 Dieo Äîíàëüä Odaii îãîëîñèâ ГИ âèõ³ä Ноа C³ ñï³ëüíî¿ óãîäè, óêëàäåíî¿ 2015 Dieo ì³æ ²ðàíîì, Ñïîëó ÷ aieie Øòàòàìè, Ðîñ³ºþ, Êèòàºì, Âåëèêîþ Áðèòàí³ºþ, Ôðàíö³ºþ ͳìå ÷ ³ ÷ èíîþ.
  • ãîäà ïåðåäáà ÷ àº, заявка, тэгмайн малайзийм на нем в нем. русскоязычный. Ахия äîçâîëÿº ²ðàíó íàêîïè ÷ óâàòè íåâåëèê³ ê³ëüêîñò³ óðàíó AEY äîñë³äæåíü, îäíàê AIIa çàáîðîíÿº çáàãà ÷ åííÿ óðàíó, Yeee âèêîðèñòîâóºòüñÿ AEY âèðîáíèöòâà ðåàêòîðíîãî ïàëèâà к òàêîæ, ìîæëèâî, ÿäåðíî¿ çáðî¿.

Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх