̳ñüêèé ãîëîâà Ëüâîâà Àíäð³é Ñàäîâèé ÷ ADAC ð³çêå çá³ëüøåííÿ çàðàæåíü êîðîíàâ³ðóñîì или ãîñï³òàë³çàö³é к îáëàñò³ çàêëèêàâ ìåäè ÷ НОО ïðàö³âíèê³â ïðèéòè И.А. äîïîìîãó ë³êàðíÿì ðåã³îíó.

Äæåðåëî : Маркетинговый на Facebook

Дотан³ : Да на канале, не на Марсель, не на то, что на 250-300 шт. ðåêîðäíó ê³ëüê³ñòü çàðàæåíèõ -.. 338 ëþäåé

, что ñëîâàìè Ñàäîâîãî, âëàäà ðîáèòü Ana íåîáõ³äíå, МАУ çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü ë³æîê ó ì³ñüêèõ или îáëàñíèõ ë³êàðíÿõ, ïðîòå áðàêóº ïåðñîíàëó

ìà ìîâà : «IAI êðèòè ÷ II IA Aenoa ÷ æ¿ã ë³êàð³â или ³íøèõ ìåäè ÷ НОО ïðàö³âíèê³â, то NAIA AIIE äàþòü Наин óñ³ì ë³æêàì. Çíàþ, IU Ян º áàãàòî ìåäèê³â, ÿê³ çìîæóòü ïðèéòè IA äîïîìîãó … IE или ÷ IIA ñôîðìóâàòè AACO ë³êàð³â, ÿê³ ãîòîâ³ ïðèºäíàòèñü Ài ïîðÿòóíêó Продам.

Получить на сайте üâ³âùèí³ ãîñï³òàë³çîâóòü 250-300 месяцев для COVID-19. На самом деле в нем нет на самом деле …

Продам Анонимный Маршал Год, 20 января 2021 г.

á³ëüøå:

àãàäàºìî :

Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх