. ÄÅÊ , àïîð³çüêî¿ îáëàñíî¿ äåàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ëåêñàíäð òàððóõ ( на åðãîäàðà Äìèòðî )ëîâ ó Facebook

Äîñë³âíî ÄÒÅÊ :.. «× ADAC çàìèêàííÿ ià ï³äñòàíö³¿ ñïðàöþâ çàõèñò ià áëîêàõ Çàïîð³çüêî¿ Оан, Ui Ia äîçâîëèëî äîïóñòèòè á³ëüøî¿ àâà𳿠И.А. ìîìåíò ïî䳿 â ðîáîò³ просто çàä³ÿíî 3 åíåðãîáëîêè, ñóìàðíîþ ïîòóæí³ñòþ 750 ИОА Åíåðãåòèêè ïëàíóþòü Ii ÷ АОЕ ïóñêîâ³ îïåðàö³¿ И.А. áëîêàõ Оан ïðîòÿãîì äåê³ëüêîõ ãîäèí.

Çóïèíêà ñòàíö³¿ ïðèçâåëà AI êîðîòêî àñíîãî â³äêëþ ÷ ÷ â аллил ñâ³òëà Åíåðãîäàð³, AEA åíåðãîïîñòà ÷ аллил ì³ñòà â³äíîâëåíî. «

Сама позывная Звонок: «В негодяевщине тдмірій тізна» (тд) ÷ åðåç åçåðâíó ë³í³þ. У него есть нарезка каналов.
Пиктоллдблднтвчтсбт. Размножается на 2-х 3-х звёздчатых. 3х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х. На продвинутом ³íôîðìàö³ºþ, еще не пошло на àâàð³ÿ на Маньчжур. Âñ³ áëîêè òåïëîâî³̈ ñòàíö³̈ àïòîâî ñ³ëè на «íóëü».

Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх