или ì³ñò³ Ìèêîëàºâ³ ïîñèëèëè êàðàíòèíí³ îáìåæåííÿ 3 êâ³òíÿ, МАУ óíèêíóòè ïîòðàïëÿííÿ на «÷ åðâîíî¿» CIIE åï³äåì³ íî¿ íåáåçïåêè ÷ ÷ ADAC ðîçïîâñþäæåííÿ COVID-19.

ДЕТАЛИ : ГрэдэвэдлдвддзАм³í³ñòðàö³¿ Відалій ʳì ó Facebook

Ïðÿìà IIaa:.. «И. А. CADAC ö Ян äóæå ïîãàíà ñèòóàö³ÿ ùîäî êîâ³äó к îáëàñò³, îñîáëèâî ó ì³ñò³ Ìèêîëàºâ³ Áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ IDI ïîñèëåííÿ çàõîä³â ùîäî ïðîòè䳿 êîðîíàâ³ðóñó Ìàþ íàä³þ, IU ö³ çàõîäè äàäóòü çìîãó я не получил его в «÷ неокрашенный» материал.

Ö³ 10 шт. в нем, где не нашли Дродан³ : Дай Дайдан, Дай Дайдан бухта продырявил триггеры на тренажере на тренажере іâ³

Продам на сайте выделены на умывальнике уніх на засыпках.

, что ñëîâàìè ʳìà, âëàäà ðîçðîáëÿº çàõîäè AEY ï³äòðèìêè á³çíåñó, çîêðåìà И.А. ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ DÃÆ ï³ä³éìàòèìóòü ïèòàííÿ ùîäî ï³ëüã И.А. îïëàòó îðåíäè çåìë³ AEY ï³äïðèºìö³â И.А. ïåð³îä îáìåæåíü.

Òàêîæ â³í äîäàâ, IU îáëàñò³ ôîðìóþòü ñïèñêè или II ÷ ÷ â èíàþòü âàêöèíóâàòè èòåë³â или âèêëàäà ÷ ÷ ³a âèùèõ IAA àëüíèõ çàêëàä³â.

Ìèêîëà¿âñüêà îáëàñòü íàðàç³ или «ïîìàðàí ÷ åâ³é» çîí³.

× èòàéòå òàêî: ê³ëüêè çàõâîð³ëè на COVID- 19 â êðà¿í³ на ñâ³ò³

êà¿íö³ èâóòü òàê, íà ÷ å êîîíàâ³ðóñó ³ñíóº. × îìó COVID-19 — öå âñå å ñòàøíî

²ñòîð³ÿ êîðîíà³ðóñó в êðà¿í³: ê ïðèéøîâ на ïîøèðèâñÿ êðà¿íîþ

åðåä³ñòîð³ÿ:

Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх