Áðþññåëüñüêà ïîë³ö³ÿ ç ïîíåä³ëêà íàïðàâèòü ñï³âðîá³òíèê³â ó øòàòñüêîìó II âñüîìó ì³ñòó AEY áîðîòüáè âóëè ç ÷ ИЭОПП äîìàãàííÿìè ùîäî æ³íîê.

или IDI ïîâ³äîìëÿº « ªâðîïåéñüêà ïðàâäà «îñèëàííÿì íà Politico .

ô³öåè ïàòðóëâàòèìóòü», гл. ñòîëèö³, ñêàçàâ îô³ö³éíèé ïðåäñòàâíèê ïîë³ö³¿ Îë³â’º Ñëîññ.

«или, Е. æ³íêè II ó ÷ óâàþòü NOPE ñóñï³ëüíîìó ïðîñòîð³, îäíèì º ç öåíòðàëüíèõ ïóíêò³â íàøîãî ïëàíó çàáåçïå ÷ åííÿ áåçïåêè. Ìèíóëîãî Dieo Да Ii ÷ AEE IAA ÷ AOE ïåðñîíàë òîìó, Ui òàêå âóëè ÷ ıA äîìàãàííÿ, à òàêîæ òîìó, YE ïîâîäèòèñÿ ç æåðòâàìè òàêèõ ä³é «*)

» CADAC Т.е ðîáèìî Ua îäèí Эди , âèéøîâøè íà âóëèö³, ³ àêòèâíî øóêàºìî âèííèõ. äîäàâ â³í.

cá éîãî ñëîâàìè О.И. ÷ à âóëè ÷ IEE õàðàñìåíò º CAE ÷ àéíèì ÿâèùåì, «IDI òàê³ ³íöèäåíòè ð³äêî ï» Подать заявку на добавление, новый звук «.

» Получить еще не было. Продам на продвижение на нем.
Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх