àïîð³ ³ в новом ³íôåêö³éí³é ë³êàðí³ в åàí³ìàö³éíììó â³ää³åíí³ ñòàëàñÿ ïîåæà. Домен на нем на нем.

Дазадан: на нем, на . Àéò ÄÀ

Ïðÿìà IIaa: «Ñòàëàñÿ òðàãåä³ÿ 23:25 Я íàä³éøëà ³íôîðìàö³ÿ IDI ïîæåæó к îáëàñí³é ³íôåêö³éí³é ë³êàðí³ Ïðèáóëî îäèíèöü òåõí³êè 16, 60 ïîæåæíèê³â И.А. ïåðøîìó ïîâåðñ³ ðåàí³ìàö³¿ â, с îäí³é ïàëàò IA… . 20 i² â³äáóëîñü çàãîðÿííÿ ϳä ÷ ë³êâ³äàö³¿ áóëî âðÿòîâàíî 8 ëþäåé, AEA çíàéäåíî 4 ò³ëà: ë³êàðêà, ìîëîäà ä³â ÷ EIA 1994 Dieo íàðîäæåííÿ или òðîº ïàö³ºíò³â ..

И.А. ïåðøîìó ïîâåðñ³ ïåðåáóâàëè ëþäè, ê³ çíàõîäèëèñü на øòó ÷ í³é âåíòèëö³¿ åãåí³â. ¯õ âèíîñèëè íà óêàõ «.

òàêîæ ïîâ³äîìèâ IDI ñòâîðåííÿ êîì³ñ³þ AEY ðîçñë³äóâàííÿ ïîæåæ³

Äåòàë³:. Âèäàííÿ ïîâ³äîìëÿº, IU ïåðøîìó ïîâåðñ³ И.А., А.А. â³äáóëàñü ïîæåæà, ïàö³ºíò³â çàëèøèëîñü IA. У нас есть новые детали, у них нет, у них нет. Вшюдів в піліоні підвів 29 лів.

На ì³ñö³ àãå䳿 ñòâîðèëè äåç³íôåêö³¿. È ÷ èíè ïîæåæ³ ç’ÿñîâóòüñÿ. :

 

Âñ³ Фото — Ñóñï³ëüíå àïîð³ææÿ

ð

Кто продан: Дамасия насуща на засыпку чуаилы у нас есть на ³íôåêö³éíî¿ ë³êàðí³ .

Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх