Çàñíîâíèê áàòàëüéîíó «АСИА» Àíäð³é Á³ëåöüêèé ïîâ³äîìèâ, IU çàòðèìàíèé ö ̳íñüêó á³ëîðóñüêèé æóðíàë³ñò Ðîìàí Ïðîòàñåâè ÷ ïðàöþâàâ Ye æóðíàë³ñò И.А. Äîíáàñ³.

Äæåðåëî : Á³ëåöüêèé ó Telegram

Äåòàë³ : Á³ëöüêèé â³äðåàãóâàâ íà ³íôîðìàö³þ , Ео ðîçïîâñþäæóþòü ðîñ³éñüê³ Ç̲, Ui Ïðîòàñåâè ÷ âîþâàâ íà Äîíáàñ³ «íà áîö³ óêðà¿íñüêî¿ àð쳿» Ðîìàí Ïðîòàñåâè ÷ ó ö³é ñèòóàö³¿. — Cado ÷ IEE, çàõîïëåíèé, ôàêòè ÷ Ii, òåðîðèñòè ÷ IEI øëÿõîì . )

oÆ, Ðîìàí ñïðàâä³ ðàçîì ç «Àçîâîì» О. ³íøèìè â³éñüêîâèìè ÷ àñòèíàìè áîðîâñÿ ïðîòè îêóïàö³¿ Óêðàì IIIA (IIA). éîãî çáðîºþ Ye æóðíàë³ñòà АОА И.А. àâòîìàò к ñëîâî.

Да ïîâèíí³ âñ³ìà äîñòóïíèìè IAI øëÿõàìè äîïîìîãòè á³ëîðóñüêîìó íàðîäó â ¿ì õí³é áîðîòüá³ ñâîáîäó â³ä Ëóêàøåíêà или éîãî ðåæèìó. Íåãàéíî íàäàòè ãðîìàäÿíñòâî âñ³ì á³ëîðóñàì, ÿê³ âîþâàëè West Óêðà¿íó, ï³äòðèìóâàòè àêö³¿ NiD Звоните на нем, только что не знаю «.

Нету:

ÒÒîèçì â³ä óêàøåíêà: ÷ èì çàãðîæóº äèêòàòîðó Ryanair-êîíôë³êò ³ç


Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх