Источник: Telegram-канал «Детский телефон»

ñïðàâ³ не был добавлен на него, чтобы он был «³äÿüë» Ui íà òåðèòî𳿠êîëèøíüîãî çàâîäó ³çîëÿö³éíèõ ìàòåð³àë³â â Оэй ÷ àñîâî îêóïîâàíîìó Äîíåöüêó Óåðå (I) (I). íà ÷ àëüíèê óïðàâë³ííÿ Äåïàðòàìåíòó ùîäî CEI ÷ èí³â, â ÷ èíåíèõ â óìîâàõ çáðîéíîãî êîíôë³êòó ÎÃÏÓ AAAA (Аа).

ìà ìîâà: «öåé ÷ àñ º 5 îñ³á, áê³ â ÷ èíèëè ò³ ÷ è ³íø³ çëî ÷ èíè , AEA OA ià ñâ³ä ÷ EOU, Ui ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè çíàþòü IDI CEI ÷ Ei ò³ëüêè OEO ï’ÿòè îñ³á. i³.  ö³ëè. ÷ ÷ Íàéáëèæ и АНИИ, ñïîä³âàºìîñÿ, МЕ áóäóòü ïåâí³ ïðîöåñóàëüí³ ð³øåííÿ II , ö³é êðèì³íàëüí³é ñïðàâ³. AEA или АААЭ âèð³øóâàòè áåçïîñåðåäíüî ïðîöåñóàëüíîìó êåð³âíèêó к êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, является äîñòàòíüî äîêàç³â ÷ íà ÷ ОПЭ, AEY òîãî МАУ ïðåä’ÿâèòè çâèíóâà ÷ åííÿ ò³é ÷ è ³íø³é ëþäèí³».

Äåòàë³: На нем не обошлось, но на нем не было на Т3, на нем было продано на нем. Выйдет чан, у него есть у нас, что есть у меня.

«²ñíóº на нем не обошлось» в â³äïîâ³äàëüíîñò «, êíà â³äñóîí³ çàêîíîäàâñòâ³. Пользовательский интерфейс или ICIA ÷ æ¿ã? ßêùî º ëþäèíà, да çíຠСИА ä³çíàëàñÿ ïîò³ì, МЕ ñòîñîâíî ïîëîíåíîãî СИА öèâ³ëüíîãî â³äáóâàëèñÿ ÿê³ñü â³éñüêîⳠ䳿, АЕА AIIa И.А. ïðèïèíèëà или ÷ и ïðèòÿãíóëà â³äïîâ³äàëüíîñò³ ëþäåé, ÿê³ êî¿ëè ö³ CEI ÷ IEE, или ой ëþäèíà ââàæàºòüñÿ ñï³ââèêîíàâöåì öüîãî CEI ÷ EIO. или íàäຠìîæëèâ³ñòü ̳æíàðîäíîìó êðèì³íàëüíîìó NOAO ïðèòÿãàòè к â³äïîâ³äàëüíîñò³ ëþäåé, ÿê³ ôàêòè ÷ II IA êî¿ëè êàòóâàíü, ç’âàëòóâàíü ÷ есть âáèâñòâ или AEA çíàëè IDI, IU òàê³ ïî䳿 â³äáóâàþòüñÿ IA åèòîð³¿, êà çíàõîäèòüñÿ ï³ä ¿õí³ì êîíòðîëåì ÷ è õíüîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «, — íáñò

: Доски на сайте в «²çîëÿö³¿». ßê êàòóòü ëäåé ó ï³äâàëàõ Äîíåöüêà

òàí³ñëàâ Àñººâ: ñ³ îêóïîâí³ òåðèòî𳿠Äîíáàñó — îäèí âåëèèé êîíöòàá³ð «²çîëÿö³ÿ»

àãàäàºì »:

  • ìååæó ïîòðàïèëè
  • îãàô³¿ ¿îíöòàáîðó áéîâèê³ в ó Дайвёйко «²çîëÿö³ÿ», пока еще на нем не обошлось и до ²çîëÿö³ÿ»- òàá³ð-â’ÿçíèöÿ îêóïàíò³â И.А. òåðèòî𳿠êîëèøíüîãî çàâîäó ³çîëÿö³éíèõ ìàòåð³àë³â ó Äîíåöüêó, AA или 2010-2014 ðîêàõ ïðàöþâàâ îäíîéìåííèé ADO-ôîíä, C II ÷ àòêó â³éíè óòðèìóþòü, êàòóþòü ÷ ³ I äöü OEO, OOI ıA âèçíຠò. çâ. «ÄÍл àáî ï³äîçðþºòüñÿ â «øïèãóíñòâ³» на êà¿íó.

Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх