Âåðõîâíà дааа â³äïðàâèëà ıA äîîïðàöþâàííÿ AI äðóãîãî ÷ èòàííÿ çàêîíîïðîºêò, Yeee ïåðåäáà ຠñêàñóâàííÿ ÷ â ç Óêðà¿í³ ïåðåõîäó ë³òíüîãî ıA çèìîâèé ³ ÷ íàâïàêè.

Äæåðåëà : àñ³äàííÿ Âåðõîâíî Ðàäè

Äåòàë³: äðóãîìó ÷ èòàíí³ çàêîíîïðîºêò 4201 ï³äòðèìàëè ëèøå 212 íàðäåï³â ç 226 íåîáõ³äíèõ.

Çàêîíîïðîºêò çîêðåìà ïåðåäáà ÷ AA ñêàñóâàííÿ ñåçîííîãî ïåðåâåäåííÿ ãîäèííèê³â Да äâ³ ³ ÷ â ıA ð³ê â³äáóâàºòüñÿ Óêðà¿í³.

На сайте на сайте есть на сайте на сайте на сайте UA на сайте UTC ) +2. Àê çâàíèé «çèìîâèé ÷ àñ. Åðåä³ñòîð³ÿ:

  • Âåðõîâíà Ðàäà наверху на продвинутом уровне, у нас есть на нем

Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх