Ìîñêâà ïðàöþº IAA Оэй, МАУ «çâåñòè в ì³í³ìóìó ìîæëèâ³ ðèçèêè» â ÷ ðàç³ â³äêëþ åííÿ êðà¿íè â³ä ì³æáàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè ïåðåäà ÷ ³ ³íôîðìàö³¿ IDI ïëàòåæ³ СВИФТ.

ДЕТАЛИ : îô³ö³éíà ïðåäñòàâíèöÿ ÌÇÑ ÐÔ àð³ÿ àõàðîâà в ³íòåðâ’þ RT, êó öèòóº ÐÁÊ

Äåòàë³ : ªâðîïåéñüêèé ïàðëàìåíò 29 êâ³òíÿ óõâàëèâ æîðñòêó àíòèðîñ³éñüêó ðåçîëþö³þ на ÿê³é çàêëèêàâ в ðàç³ ïðÿìîãî âòîðãíåííÿ Ðîñ³¿ в Óêðà¿íó çóïèíèòè ³ìïîðò ðîñ³éñüêèõ íàôòè AACO есть в в ³äêëþ ÷ èòè â³ä SWIFT ³ вбросить наверх õ. â Êðåìë³ О.И. ÷ ³ ðîçãëÿäàþòü ñöåíàð³é â³äêëþ ÷ åííÿ êðà¿íè â³ä СВИФТ YE ã³ïîòåòè ÷ Ie.)

уСЭ ïðèêëàä àëüòåðíàòèâè ïðåäñòàâíèöÿ ICN ДЕЛАТЬ ïðèâåëà ñèñòåìó ïåðåäà ÷ ³ ô³íàíñîâèõ Iii . Получить на даянта, еще не в червяк с ³íîçåìíèìè на äü³*P II II å îïðàöþâàííÿ И.А. ïðåäìåò ì³í³ì³çàö³¿ ðèçèê³â ÷ ³ åêîíîì³ НОО çáèòê³â â³ä îáìåæåííÿ äîñòóïó íàøî¿ êðà¿íè ЕКО ÷ НОО ì³æíàðîäíèõ ô³íàíñîâèõ ³íñòðóìåíò³â ³ ïëàò³æíèõ ìåõàí³çì³â».

àãàäàºìî: âðîïàðëàìåíò çàêëèêàâ Ðîñ³þ Звоните на свой сайт EIO на ANIAI на продвинутом сайте и на своем

Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх