2 ëþòîãî, ïðåçèäåíò Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé, êîðèñòóþ ÷ ЕНУ ð³øåííÿì Diai, çàáëîêóâàâ òåëåêàíàëè 112 Zik или NewsOne, в òàêîæ ââ³â ñàíêö³¿ ïðîòè äåïóòàòà ÎÏÇÆ Òàðàñà Êîçàêà, Yeee º ñîðàòíèêîì êóìà Ïóò³íà ³êòîðà Ìåäâåä ÷ ОАС. Ôîðìàëüíî Êîçàê âîëî䳺 âèùåçàçíà ÷ aieie êàíàëàìè, AEA ôàêòè II ÷ ¿õ ç ïîâ’ÿçóþòü ñàìèì Ìåäâåä ÷ óêîì.

× является ìîæëèâî, âçàãàë³, íàêëàñòè ñàíêö³¿ И.А. ãðîìàäÿí Óêðà¿íè или ¿õí³ á³çíåñ ? × у меня есть заводская копия на нем? Что вы хотите сказать? На нем есть звук на нем, на нем не стоит íàë³ñòâ îí³ óêàøîâî на нем на сайте!

àãàäóºìî, î ïîäêàñò — öå àóä³î-ôîðìàò. Кто не знает, что есть на самом деле?

Подкасты Apple Podcasts , Подкасты Google , Soundcloud , Пасмурно , ÀÁÓÊ.

2 мс! У меня есть детализация на сайте на сайте «Продам», то есть у него есть на сайте. ² в нем есть не обошлось, пока не было переделано продвижение на нем:

7 Á³ëüøå åï³çîä³â ïîäêàñòó:

Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх