Ñëóæáà áåçïåêè Óêðà¿íè çàÿâëÿº, UI çàáëîêóâàëà ñïðîáó íåçàêîííîãî â³ä ÷ óæåííÿ ìàéíà ÏðÀÒ «Óêðà¿íñüêå Äóíàéñüêå ïàðîïëàâñòâî» ç áîêó òîïìåíåäæìåíòà êîìïàí³¿.

Äæåðåëî : ñàéò ÁÓ

Äîñë³âíî : «NaCl ïîïåðåäèëà íåçàêîííå â³ä ÷ óæåííÿ ìàéíà Óêðà¿íñüêîãî Äóíàéñüêîãî ïàðîïëàâñòâà. Ñâî¿ìè ä³ÿìè îðãàí³çàòîðè ìîãëè çàâäàòè çáèòêè òîâàðèñòâó ıA IIIA 2 ěčđĺ рынок.

Çëîâìèñíèêè ñâ³äîìî íàäàëè AI ïðîô³ëüíîãî ì³í³ñòåðñòâà äîêóìåíòàö³þ ùîäî íóëüîâî¿ âàðòîñò³ 455 îäèíèöü ôëîòó, ïîãîäæåííÿ ÿêî¿ íàäàëî ìîæëèâ³ñòü ñàìîñò³éíîãî ðîçïîðÿäæåííÿ äåðæàâíèì ìàéíîì».

Äåòàë³ Ïîâ³äîìëÿºòüñÿ, пользовательский интерфейс ï³ä âèãëÿäîì «ðåîðãàí³çàö³¿» ä³ÿëüíîñò³ ïàðîïëàâñòâà òîïìåíåäæåðè êîìïàí³¿ ïëàíóâàëè âèâåñòè ç áàëàíñó òîâàðèñòâà 455 îäèíèöü ôëîòó, Неизвестный OA ³ ÷ êîâ³ Noáin, áàðæ³. У нас есть продвижение на трибуну срочно.  

 

Êð³ì òîãî, A äîäàëè NaCl, пользовательский интерфейс îðãàí³çàòîðè çáèðàëèñü ЭР II ³íâåñòóâàòè êîøòè ÷ ÷ д.в. ³ðí³õ ³ àô³ë³éîâàíèõ ï³äïðèºìñòâ ïàðîïëàâñòâà А.И. ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ³íîçåìíî¿ êîìïàí³ ¿.

CACI ÷ àºòüñÿ, UI 䳿 ïîñàäîâö³â ìîãëè çàâäàòè øêîäè îáîðîíîçäàòíîñò³ äåðæàâè.

Ïðàâîîõîðîíö³ ïðîâåëè íèçêó îáøóê³â â îô³ñíèõ ïðèì³ùåííÿõ ïàðîïëàâñòâà OA CA ì³ñöÿìè ïðîæèâàííÿ ó ÷ àñíèê³â домкрат.

Выйдет вээло ÷ иээ на тэхі³кó на мельницу іñ³¿ ³íôîðìàö³¿; Дайджест продан с детства на продвинутом уровне; äîãîâîðè çîâí³øíüîåêîíîì³ ÷ íî¿ ä³ÿëüíîñò³ äëÿ åìîíòó ïëàâçàñîá³â; Дайвинг продюсерский продюсерский канал на доминантю. На заводе на заводе на трибуну.

 

 

Âèëó ÷ åí³ äîêàçè äîëó ÷ èëè äî ìàòåð³àë³â ñïðàâè.

à äàíëì ôàêòòîîìîçèç подать заявку. 1 шт. 14, ÷. 5 шт. 191 (продырявленный, созданный на заводе на том, что есть на нем. 1 шт. 111 (äåðæàâíà çðàäà) ÊÊÓ.

î áóëî àí³øå: êðà¿íñüêå Äóíàéñüêå ïàîïëàâñòâî îâ³äîèëî новый узел 3 узла, ÿê³ ñòîñóâàëèñÿ äî ÷ ³ðíüî¿ êîìïàí³ ÄÏ.

Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх