.

Ñåêðåòàð íàöáåçïåêè DÃÆ ³ îáîðîíè Îëåêñ³é Äàí³ëîâ ââàæàº, IU ã³áðèäí³é â³éí³ ç ðîñ³éñüêèì àãðåñîðîì Óêðà¿í³ âàðòî àêòèâí³øå âèêîðèñòîâóâàòè àíãë³éñüêó ìîâó

Äæåðåëî: Дайвідніа, âèñòóïàþ ÷ è на ôîðóì³ «êðà¿íà 30. óëüòóðà. Åä³à. Óèçì»

Ïðÿìà IIaa: «IA ïðåâåëèêèé æàëü , что 30 ðîê³â Да IA âèçíà ÷ Eee óêðà¿íñüêó ìîâó, Е. ïåðâèííó ôóíäàìåíòàëüíó ìîâó íàøî¿ íåçàëåæíîñò³.’ve äðóãå ïèòàííÿ — ИА ïðåâåëèêèé æàëü -да West 30 IA ðîê³â çáàãíóëè ïèòàííÿ àíãë³éñüêî¿ Возражение, да ìຠáóòè îáîâ’ÿçêîâî äðóãîþ ìîâîþ в êðà¿í³. Aey òîãî, МАУ âàìè áóëè óáåçïå ç ÷ åí³ â³ä OEO àòàê, â³ä ÿêèõ Да ñüîãîäí³ ïîòåðïàºìî â³ä Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿».

Дадан³: На Дайомкё Дайнініа, бaгaнт пілідків на пгтсэдітів в êþàí³ çàãàâ³. Заполненная версия на 100% свежая нарезка в гриппе.

На ДРБАХ, на сайте есть у кого-то на сайте. IA äóìêó Äàí³ëîâà, àíãë³éñüêà IIaa «ìຠáóòè âèêîðèñòîâóâàíà äèòÿ ÷ ç ÷ NAAI IAI и, øêîëè».

Íàðàç³ в Óêðà¿í³, ìîâëÿâ, áàãàòî ëþäåé, ÿê³ IAA ÷ àþòü àíãë³éñüê³é, AEA äóæå IAEI , ÿê³ ñïðàâä³ ¿çíàþòü или êîðèñòóþòüñÿ

Ñåêðåòàð DiÀi ââàæàº:. ЛНик ñóñï³ëüñòâî âäàñòüñÿ íàëàøòóâàòè И.А. àíãëîìîâí³ âèäàííÿ, òîä³ ïèòàííÿ, да Cadac ñòî¿òü И.А. ïîðÿäêó äåííîìó — ë³íãâ³ñòè ÷ íî¿ â³éíè, Ео AAAA Ðîñ³éñüêà Åäåðàö³ÿ, — åå ïîñòóïîâî çíèêàòè.


Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх