На фотогалерею — Відталій мзмілінт³âèé

Мтм’º-ііі³ñòð Äåíèñ Øìèãàëü íåñïîää³âïàïàïàïàïà àïîñóâ IDI çâ³ëüíåííÿ çàñòóïíèêà ì³í³ñòðà ç ÷ ïèòàíü ñòðàòåã³ НОО ãàëóçåé ïðîìèñëîâîñò³ ³òàë³ÿ Íåì³ëîñò³âîãî.

Äæåðåëî Ñï³âðîçìîâíèêè «Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâäè» . Øìèãàëü â Telegram

Äåòàë³: Продам на нем ù » «â ÷ åòâåð çðàíêó Odya çáèðàºòüñÿ Ir IICA ÷ åðãîâå çàñ³äàííÿ И.А. ïîðÿäêó äåííîìó Iaia ïèòàííÿ -.. çâ³ëüíåííÿ çàñòóïíèêà ì³í³ñòðà ç ïèòàíü ñòðàòåã³ ÷ НОО ãàëóçåé ïðîìèñëîâîñò³ ³òàë³ÿ Íåì³ëîñò³âîãî ß АААЭ IA DAC ЭАК -. â íàøîìó óðÿä³ íåìຠíåäîòîðêàíèõ UA DAC äîâåäåìî Ò³ NEIA ä³ÿìè «.

Äîâ³äêà: Íåì³ëîñò³âèé -. êîëèøí³é ïåðøèé çàñòóïíèê ì³í³ñòðà ïðîìèñëîâî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè â óðÿäàõ Òèìîøåíêî (2007-10 ðîêè) OA Àçàðîâà (2010-2011 ðîêè), à òàêîæ íàðäåï (2012-14 ðîêè)

Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх