Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Áîëãà𳿠Áîéêî Áîðèñîâ çàÿâèâ, IU êðà¿í³ çíîâó äîâåäåòüñÿ ï³òè И.А. îãîëîøåííÿ ïåðñîíàìè III ãðàòà ðîñ³éñüêèõ äèïëîìàò³â ï³ñëÿ ÷ åðãîâîãî øïèãóíñüêîãî ñêàíäàëó.

или IDI ïîâ³äîìëÿº «Новый» на вискозиметр «Бланк». . íàø³é êðà¿í³ ïîâèíí³ áóòè îãîëîøåí³ íåáàæàíèìè îñîáàìè ðîñ³éñüê³ äèïëîìàòè IE áóäåìî òâåðäî çàõèùàòè Naith íàö³îíàëüíó áåçïåêó или íåçàëåæí³ñòü «-. çàÿâèâ Áîðèñîâ

» ß çâåðòàþñÿ к êåð³âíèöòâà ðîñ³éñüêî¿ äèïëîìàò³¿ или ÷ ³ ó ¿ñêàçàòè ì: «èïèí³òü øïèãóâàòè!», — ñêàçàâ ïðåì’ºð-ì³í³ñòð.

àãàäàºìî, 18 лет ³³ñòð. Бланкгамнт в тхідр брэддиті біїðаö³¿ вшитыйан ê³ëüêà ëþäåé, ï³äîçðþâàíèõ ó øïèãóíñòâ³ И.А. Ðîñ³þ. Äæåðåëà ó ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíàõ ñòâåðäæóâàëè, IU çàòðèìàí³ øïèãóíè Ia º ðîñ³ÿíàìè.

Äâîº çàòðèìàíèõ âèÿâèëèñü áîëãàðñüêèìè â³éñüêîâîñëóæáîâöÿìè.

À ï³âòîðà îêó ø³ñòü ðîñ³éñüêèõ øïèãóí³â áóëè âèäâîðåí³ ç Áîëãàð³¿. âîíè âèîðèñòîâàëè äèïëîìàòè ÷ íó ñëóæáó в êîñò³ ïèêðèòòÿ äëÿ ñâ ä³ÿëüíîñò³.

Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх