Ñï³âãîëîâà í³ìåöüêèõ «Çåëåíèõ» Ðîáåðò Ãàáåê âèñòóïèâ çà íàäàííÿ Óêðà¿í³ çáðî¿, Uia AIIa ìîãëà Naaa çàõèù (I). Allgemeine Zeitung, ïîâ³äîìëÿº « ªâðîïåéñüêà ïðàâäà «.

» êî êàíà íà êóàëò êàíè çàçíàëà íàïàäó, IA îíà çàâàäèòè. ϳñëÿ â³çèòó к Êèºâà çóñòð³ ÷ ³ ³ ç ïðåçèäåíòîì Âîëîäèìèðîì Çåëåíñüêèì ïîë³òèê çàÿâèâ, IU çàïèò êåð³âíèöòâàÓêðà¿íè IDI «îáîðîííó çáðîþ» º âèïðàâäàíèì.

на сайте срочно, у него есть «новый канал». ïàðò³Ù.

îäî ÷ åíñòàà to ÀÒÎ AEY êðà¿íè, или ïîë³òèê ââàæàº, IU ðêðà¿ í³ ñë³ä çàïàñòèñÿ òìðï³íÿÿ. CA éîãî ñëîâàìè в Àëüÿíñ³ UA íåìຠñï³ëüíî¿ äóìêè ç öüîãî ïèòàííÿ, ВООЗЖ ÷ An Ye Óêðà¿íà òåæ UA IA ï³äãîòîâëåíà.

Îäíàê что ñëîâàìè Ãàáåêà, ïåðñïåêòèâó ÷ ëåíñòâà к Àëüÿíñ³, â³äêðèòó íà ñàì³ò³ в буханцт³, «не знаюсінтэ нсітін».

× материал на сайте «Тэтт на сайте».

× материал на сайте : õòî òàêà Àííàëàíà Áåðáîê ³ êîþ áóäå «çåëåíà» âëàäà ³ìå ÷ èíè

Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх