Êðà¿íè Áàëò³¿ ​​- Ëàòâ³ÿ, Ëèòâà или Åñòîí³ÿ — çàêëèêàëè ãëàâó äèïëîìàò³¿ ªÑ Æîçåïà Áîððåëÿ ïîñèëèòè Oene И.А. Ðîñ³þ çâ’ÿçêó ó ç àðåøòîì îïîçèö³îíåðà Àëºêñºÿ Íàâàëüíîãî ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ к êðà¿íó или â³äêëàñòè çàïëàíîâàíèé â³çèò в Ìîñêâè, Пока нет на сайте.

эти ïèøå « ªâðîïåéñüêà ïðàâäà «, или Иди éäåòüñÿ ó ñï³ëüíîìó ëèñò³ к Âèñîêîãî ïðåäñòàâíèêà ªÑ ç çàêîðäîííèõ Nidaa ³ ïîë³òèêè áåçïåêè çàÿâèëè ãëàâè ICN Åäãàð гíêåâè ñ ÷ (Ëàòâ³ÿ) Ãàáð³åëþñ Ëàíäñáåðã³ñ (Ëèòâà) или Odian Ðåéíñàëó (Åñòîí³ÿ).

«IE ââàæàºìî West íåîáõ³äíå âäàòèñÿ к äîäàòêîâèõ ð³øó EO äèïëîìàòè ÷ ÷ НОО çàõîä³â AEY ïîñèëåííÿ OENEO И.А. îô³ö³éíó âëàäó Ðîñ³¿ , IU ñïðèÿëî AE çâ³ëüíåííþ Íàâàëüíîãî Iaia», — ïèøóòü AIIE

̳í³ñòðè ïðîïîíóþòü îáãîâîðèòè или ïèòàíí или ìîæëèâ³ñòü çàïðîâàäæåííÿ ïîäàëüøèõ îáìåæåíü çóñòð³ íà ÷ ³ AEAA ICN êðà¿í ªÑ, IU çàïëàíîâàíà íàñòóïíîãî òèæíÿ..

«Do ßêùî âëàäà ïðîäîâæèòü ïîðóøóâàòè ïðàâî Iaia Íàâàëüíîãî И.А. ñâîáîäó или áåçïåêó, ïðîïîíóºìî AAI â³äòåðì³íóâàòè â³çèò к Ìîñêâè, çàïëàíîâàíèé И.А. II ÷ àòêó ëþòîãî «-. äîäàþòü AIIE

17 Ðàí³øå ñ³ ÷ гу îäðàçó ï³ñëÿ çàòðèìííÿ îïîçèö³îíåðà, ãëàâà ICN Ëèòâè êðà¿íè Áàëò³¿ ​​çàêëèêàëè ªÑ ðîçãëÿíóòè ìîæëèâ³ñòü ââåäåííÿ íîâèõ ñàíêö³é ùîäî Ðîñ³¿, ÿêùî Íàâàëüíèé у нас есть нарезка.

17 штук на вахмеде проданных ïà) на нем. Дошкольный, канальный на сайте, да, не на том, что он есть.

на тонком диске. на том, что есть на сайте, в канале ³íñïåêö³þ на том, что есть на сайте.

зашуаэла Дрініþ на автозаводе на автозаводе.
Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх