Óêðà¿íêà ßðîñëàâà IAAO ÷ ³õ âèãðàëà çîëîòó ìåäàëü C³ ñòðèáê³â âèñîòó ó íà × åìï³îíàò³ ªâðîïè 2021 ç ëåãêî¿ àòëåòèêè в çàêðèòèõ ïðèì³ùåííÿõ, Yeee ïðîõîäèâ к Òîðóí³ (Ïîëüùà).

ДЕТАЛИ : Sport.ua

Даддал³ : РГУ ñåêòîð³ AEY ñòðèáê³â ó âèñîòó âñ³ Ода óêðà¿íêè ïîòðàïèëè ó ô³íàë: ßðîñëàâà IAAO ÷ ³õ, Þë³ÿ EAA ÷ åíêî, ²ðèíà Ãåðàùåíêî

 ðåçóëüòàò³ ô³íàëüíèõ áàòàë³é IAAO ÷. ³õ âèãàëà ÷ åìï³îíàò âîïè, âçÿâøè ïëàíêó на âèñîò³ 2.00 м.

²ðèíè Ãåðáå. сшілі. м), тэг çàëèøèëàñÿ íà ÷ åòåò³é ïîçèö³¿ (1.94 м),

Дайом Даймайн на Бо-Дималай чан сейчас на сайте МеаАлю в том, что там есть .
Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх