Çàñòóïíèê êåð³âíèêà Îô³ñó ïðåçèäåíòà IEAA Òàòàðîâ âäðóãå çâåðíóâñÿ к OAA ÷ åíê³âñüêîãî ðàéñóäó Êèºâà ³C êëîïîòàííÿ IDI ñêàñóâàíÿ ï³äîçðè

Äæåðåëî:. Öåíò ïðîòè䳿 êîðóïö³¿

Äåòàë³: à äàíèìè ÖÏÊ, новый êëîïîòàííÿ Автозаполнение на сóää³ Íàòà볿 Àááàñîâî. Naia Oy ñóääÿ íàïåðåäîäí³ íîâîãî Dieo â³äïðàâèëà ï³ä âàðòó åêñäåïóòàòà Ìàêñèìà Ìèêèòàñÿ ó ï³äîçðîþ ì âèêðàäåíí³ ëþäèíè.

И.А. äóìêó àíòèêîðóïö³éíèõ àêòèâ³ñò³â, ÿêùî ñóääÿ Àááàñîâà И.А. îãîëîñèòü ñîá³ ñàìîâ³äâ³ä â³ä ñïðàâè, «º ÷ Девка èñëåíí³ ñóìí³âè в íåóïåðåäæåíîñò³ , у нас есть продюсеры, новые автозаполнения, новые детали 2 шт. прошивок на нем. àíòèêîðóïö³éíå áþðî çàÿâëÿëî, IU àäâîêàòè çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Îô³ñó ïðåçèäåíòà Îëåãà Òàòàðîâà íàìàãàþòüñÿ áóäü Anti-Yeee ñïîñ³á ñêàñóâàòè ï³äîçðó ñâîºìó ï³äçàõèñíîìó ³ ðîçïîâñþäæóþòü íåïðàâäèâó ³íôîðìàö³þ IDI áþðî

× èòàéòå òàêîæ:. « ß ñèäæó — â³í ó âëàä³ «. Получить на сайте на сайте на сайте ³ на сайте

åðåä³ñòîð³ÿ:

Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх