Êîëèøí³é ïðåçèäåíò Noa Äîíàëüä Odaii âèñòóïèâ ç êðèòèêîþ И.А. àäðåñó ë³äåðà ðåñïóáë³êàíö³â Ñåíàò³ ̳ò ó ÷ à Ìàêêîííåëëà çàÿâèâøè, IU ïàðò³ÿ И.А. çìîæå çäîáóâàòè ïåðåìîãè, ÿêùî â³í çàëèøèòüñÿ И.А. ñâî¿é ïîñàä³.

ДЕТАЛИ: ² ДЕТЕЗОАКЕН-ДЕТАЛИ

Ïðÿìà IIaa: «Ì³ò ÷ — ñóâîðèé, ïîõìóðèé ÷ ³ íåóñì³øëèâèé ïîë³òè IEE çëîìùèê, ³, ÿêùî ñåíàòîðè-ðåñïóáë³êàíö³ çáèðàþòüñÿ çàëèøèòè éîãî ïîñàä³ И.А., И.А. AIIE á³ëüøå ïåðåìîæóòü»

(. Додан³: На продвинутом сайте-на-сайте, на нем, на нем, на нем, на нем .Для того, чтобы не обойтись без него «.

Дослівініті ііæ àìïîì àêêîííåää ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîð³â, ЛНик ñåíàòîð âèçíàâ ïåðåìîãó AAEI Áàéäåíà.

IDE ðîçãëÿä³ к Ñåíàò³ äðóãî¿ ñïðàâè IDI ³ìï³ ÷ Iaio Òðàìïó â³í или ÷ ³ ïðîãîëîñóâàâ ïðîòè, îäíàê çàÿâèâ, IU Odaii «ïðàêòè ÷ ³ II ìîðàëüíî â³äïîâ³äàëüíèé » çà øòóðì àï³òîë³þ.

Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх