²çðà¿ëüñüê³ â³éñüêîâ³ çàÿâèëè, ç ç ³âàíó в á³ê ï³âí³ ÷ íîãî ²çðá¿ëþ áóëè çàïóùåí³ âîâ

Twitter , äåðåëà Reuters , äæååëà AlJazeera

Дадан³ : Досье продано, нарезано на втяжку в том, что есть, у нас нет. Cacia ÷ àºòüñÿ, IU ñèðåíè IA ïîïåðåäæàëè IDI Caione, UI , который ñëîâàìè â³éñüêîâèõ, áóëî «â³äïîâ³äíî к ïðîòîêîëó» -. IIaa EAA IDI ³çðà¿ëüñüêó ñèñòåìó III, да ³ãíîðóº ðàêåòè, âñòàíîâëåí³ AEY óðàæåííÿ áåçëþäíèõ ðàéîí³â

cá äàíèìè Ç̲, ðàêåòè áóëè âèïóùåí³ ç ðàéîíó Êëàéëå íà ï³âäåíü â³ä ïðèáåðåæíîãî ì³ñòà КДИ íà ï³âäí³ Ë³âàíó .

Íàðàç³ íåçðîçóì³ëî, OOI IANA â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà àòàêó.

№ 2006 года выпуска «Мясник». Ó ìèíóëîìó íåâåëèê³ ïàëåñòèíñüê³ óãðóïîâàííÿ ˳âàí³ â ÷ ÷ â³ä Ano Aaee âîãîíü ²çðà¿ëþ II.

Reuters Cacia ÷ ŽLove ñõîæå IA или IU, IU îñòàíí³é ³íöèäåíò И.А. NOAA ñèãíàëîì к â³äêðèòòÿ íîâîãî ôðîíòó.

àãàäàºìî : èí³ ì³æ ²çðà¿ëåì åêòîðîì àçà . . У нас есть нарезки в нем.

Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх