Êîìïàí³ÿ Twitter çàÿâèëà, IU «ãëèáîêî ñòóðáîâàíà ñïðîáàìè ïðèäóøèòè ïóáë³ ÷ IA ñï³ëêóâàííÿ к ³íòåðíåò³», или Caiada ÷ Oº, IU ïëàòôîðìó ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòè AEY ïðîïàãàíäè íåçàêîííèõ ä³é.

ДЕТАЛИ : Reuters на сайте на Twitter

Досліві :. «Да ïðîäîâæóºìî âèñòóïàòè Запад â³äêðèòèé ³íòåðíåò ó âñüîìó ñâ³ò³ ³ ãëèáîêî ñòóðáîâàí³ çá³ëüøåííÿì Nidia áëîêóâàòè или ïðèäóøèòè ïóáë³ ÷ IA ñï³ëêóâàííÿ к ³íòåðíåò³»

Äåòàë³ :. или Twitter ï³äêðåñëèëè, IU ñîöìåðåæ³ çàáîðîíåíî ïðîïàãóâàòè ó ÷ ÷ есть çàîõî óâàòè ñàìîãóáñòâî или çàïîä³ÿííÿ ñîá³ øêîäè в òàêîæ ïðîòèïðàâíó ïîâåä³íêó — WEAO Е. êóï³âëÿ ÷ есть ïðîäàæ íàðêîòèê³â

Добавить в корзину: 10 полосок Прошивка Твиттера в Ріс³¿, на нем³ñòü «ï³äâèñëè» влезет.

Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх