Êîìàíäóâà ÷ Ïîâ³òðÿíèõ Nee CNO Ñåðã³é Äðîçäîâ ïðåçåíòóâàâ íàðîäíèì äåïóòàòàì ³ç³þ Ïîâ³òðÿíèõ Nee-2035, да ïåðåäáà ÷ æ¿ã ïåðåîñíàùåííÿ óêðà¿íñüêî¿ àâ³àö³éíî¿ òåõí³êè.

ДЕТАЛИ: ³ë³òàðíèé ïîðòàë , êèé öèòóº Äðîçäîâà

ìà ìîâà Äðîçäîâà :. «Ïîäàëüøèì ðîçâèòêîì àâ³àö³¿ çáðîéíèõ Nee ïîâèííî ñòàòè ïåðåîñíàùåííÿ àâ³àö³éíî¿ òåõí³êè И.А. ºäèíèé Оэй … ï’ÿòîãî ïîêîë³ííÿ 4 ++ Ðîçãëÿäàºòüñÿ И.А. ïåðøîìó åòàï³ ë³òàê òèïó Gripen (JAS39 — AD.) ³ F -15 (éìîâ³ðíî F-15EX — DAA.)  ïîäàëüøîìó ç ïîãëèáëåííÿì â³äíîñèí ç êðà¿íàìè-ïàðòíåðàìè ïåðåõ³ä íà ÷ àñíèé В настоящее время не ë³òàê 5-ã³ I (24) Êîìàíäóâà ÷ òàêîæ ïîâ³äîìèâ äåïóòàòàì, МЕ. Продам на 10 тысяч экземпляров, неее, у нас, на канале C3, на

Дошедший зазаведенный, у него есть новый бланк, у которого есть у нас новенький. Òîìó AEY îíîâëåííÿ ïàðêó òàêòè ÷ íî¿ àâ³àö³¿ íåîáõ³äíî ñòâîðèòè îêðåìó äåðæàâíó ö³ëüîâó ïðîãðàìó.

Çã³äíî ³糿 òåíäåð IA-2035 íîâèé áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé ë³òàê ìຠáóòè îãîëîøåíèé ïðîòÿãîì ðîê³â 2021-2022.

Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх