Óêðà¿íà ïðîòÿãîì ñ³ ÷ ÷ æ гу åðïàëà âèä³ëåí³ IA 2021 ð³ê êâîòè И.А. áåçìèòí³ ïîñòàâêè IAAO, âèíîãðàäíîãî или ÿáëó ÷ íîãî ñîê³â в êðà¿íè ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó.

или IDI ïîâ³äîìëÿº » Продолговечность «³ç ïîñèëàííÿì на äàí³ êà¿íñüêîãî êëóáó àãàðíîãî á³çíåñó. ) Òàêîæ ïîâí³ñòþ âèêîðèñòàíà êâàðòàëüíà êâîòà (ñ³ ÷ I-áåðåçåíü) И.А. ïîñòàâêè ÿºöü, ÿº НОО ïðîäóêò³â ÷ ³ ì’ÿñà ïòèö³, IU ðîçä³ëåí³ íà ÷ àñòèíè.

Êð³ì òîãî, óêðà¿íñüê³ åêñïîðòåðè âèêîðèñòàëè 74% вкладыш на канал, 43% на канал, 24% на канал 3, 18% на канал , 9% на канал , 9% на канал , 9% на канал .

На продвинутом сайте ÷ ³ èíóëîãî îêó, не было öèìè ïîçèöö³ì³ï³ Ðàí³øå â óðÿä³ сшивка , что в продакшн тингауааааааааааааааааааааааааааааааа. Полноприводной домкрат, т. е. у него нет.

Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх