: Рейтер , BBC

Äåòàë³ : Ïðîòåñòè â³äáóëèñÿ или 40 ì³ñòàõ Àâñòðà볿 в ðàìêàõ ³í³ö³àòèâè «Ñïðàâåäëèâ³ñòü áåðåçíÿ 4»

An àêö³é ϳä ÷ ó ÷ ïðîòåñòó àñíèö³ áóëè îäÿãíóò³ ó ÷ идея,. IU у меня есть на хижине «сшил на тачке». ³íêè öüîìó ñêàíäóâàëè: «àñ íå çìóñÿòü çàìîâêíóòè».

³ïá òîãî, âî ³ íåñëè ê³ëüêàìåòðîâèé á³ëèé ïðàïîð ç ³ìåíàìè æ³íîê, âáèòèõ к Àâñòðà볿 âíàñë³äîê ãåíäåðíîãî íàñèëüñòâà ç Dieo 2008.

Ïðîòåñòè îðãàí³çóâàëè, ï³ñëÿ çàÿâè ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Êð³ñò³àíà Ïîðòåðà, IU ïðîòè íüîãî áóëî çàô³êñîâàíå çâèíóâà åííÿ ó ÷ ç ‘ домкрат 1988 год. Í ñâî ïðè ÷ åòí³ñòü çëî ÷ èíó ñïîñòîâóº.

îìàäñüêîñò³ àïàñòêà ñàñîê. Ƴíêà çàÿâèëà, Ui ¿ç’âàëòóâàëè к êàá³íåò³ ì³í³ñòðà ðîö³ Интеллектуалы 2019

Ïðîòåñòóâàëüíèêè ââàæàþòü íåàäåêâàòíîþ ðåàêö³þ óðÿäó çâèíóâà íà ÷ åííÿ в ñåêñóàëüíîìó íàñèëüñòâ³.

Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх