ññåë³ ïîë³ö³ÿ çàòðèìàëà ÷ îëîâ³êà, на данный момент он не был на нем на сайте ð³ в нем. RTBF.

Áðèãàäà ç îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó â ïîë³öåéñüê³é çîí³àðàñèå, íåçàäîâãî Ài 15,00, ÷ îëîâ³êà, îçáðîºíîãî íîæåì, íà ñòàíö³¿ ìåòðî OARE станция.

cá ñëîâàìè ïðàâîîõîðîíö³â, oÀ ıA íàïàä òåðîðèñòè ÷ íîãî õàðàêòåðó, à ñêîð³øå ç’ÿñóâàííÿ ïðèâàíà (АI). Naaa óïðàâë³ííÿ çàë³çíè ÷ íî¿ ïîë³ö³¿ .

Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх