Âïðîäîâæ 5 ÷ ó åðâíÿ êè¿âñüêîìó öåíòð³ âàêöèíàö³¿, ðîçòàøîâàíîìó ó ̳æíàðîäíîìó âèñòàâêîâîìó öåíòð³, ùåïëåííÿ ïðîòè êîðîíàâ³ðóñó âàêöèíîþ CoronaVac îòðèìàëè ïîíàä îñ³á 2500.

Äæåðåëî: Дайджест-дэпмантанамеинто Дыходий ДАЗЫА’ÿ на Марсельский месантан, ДАЙСННУНАНА

Ïðÿìà IIaa:. «ïðåâåëèêèé æàëü И.А., И.А. âàêöèíàö³þ ïðèõîäèòü áàãàòî ëþäåé на ÿêèõ И.А. ï³äïèñàíî äåêëàðàö³þ ç ë³êàðåì

AEY ðîçóì³ííÿ — ïðîöåñ âàêöèíàö³¿ ëþäåé ³C äåêëàðàö³ºþ òðèâຠáëèçüêî . 7 õâèëèí ßêùî äåêëàðàö³¿ íåìຠ-.. áëèçüêî ï³âãîäèíè ину ³ ïîðàõóéòå И.А. ñê³ëüêè øâèäøå ðóõàëàñÿ AE ÷ ADAA, ÿêùî âñ³õ МИО ó ÷ EO ùåïèòèñÿ áóëè äåêëàðàö³¿ ë³êàðåì ç»

Додант³: Квитанция, 5 часов назад CoronaVac на ТОГО продано 2500 руб.

 

Вайп на заводе, до сих пор на нем не на триггеры на 2 штуки: на нем. AEY OEO, OOI òàêîæ çàïèñàíèé или «Ä³¿» AEA çàïðîøåííÿ iiee И.А. îòðèìàâ.

óíçáóðã çàêëèêàëà êèÿí ïðèõîäèòè И.А. âàêöèíàö³þ ï³ñëÿ ï³äïèñàííÿ äåêëàðàö³¿ ç ë³êàðåì.

 

Дня продырявленный, сейчас на сайте, у нас на 7 месяцев назад, пока что нет. À òîé å ÷ àñ â ÂÖ 5 ÷ åâíÿ åïëþþòü — áëèçüêî 100.

 

 

Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх