Âàðò³ñòü ïðîºêòó áóä³âíèöòâà óñòàíîâêè ç îïð³ñíåííÿ ìîðñüêî¿ AiAE â ßëò³, AA ÷ ADAC ïîñóõó ââåäåíî îáìåæåííÿ IIaa ÷ ³ íàñåëåííþ, â îö³íèëè 3,3 ěčđĺ ðóáë³â.

Äæåðåëî : â³äïîâ³äü îêóïàö³éíîãî «³í³ñòåðñòâà èòëîâî-îìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà èìó» íà

âî³ : «В Дайвэй ÷ ндрслівній продюссер продано на немо на 3,3мм на (А у) на ЁН ïîïîâíåííÿ äåô³öèòó ïèòíî¿ AiAE ià òåðèòî𳿠ì³ñüêîãî îêðóãó ßëòà îïðàöüîâóºòüñÿ ïèòàííÿ áóä³âíèöòâà ñïîðóä ç îïð³ñíåííÿ ìîðñüêî¿ AiAE ïðîäóêòèâí³ñòþ òèñÿ ÷ 20 ÷ êóá³ НОО ìåòð³â ià Aião.

Ãëàâà îêóïàö³éíî¿ âëàäè Êðèìó Ñåðã³é Àêñüîíîâ 21 ãðóäíÿ 2020 ðîêó çàÿâèâ, Ui àíïïëñä äëĸ çàáåçïå ÷ аллил íàñåëåííÿ Âåëèêî¿ ßëòè И.А. âèÿâëåíî, òîìó ïðèéíÿòî ð³øåííÿ áóäóâàòè îïð³ñíþâà ÷ ìîðñüêî¿ AiAE.

UI продольный телефон «русификатор» на ñêîâñüêèé äîñë³äíèé öĺíňđ ³ìåí³ Êåëäèøà ñòâîðèëà ìàêåò çàâîäó ç â îïð³ñíåííÿ ìîðñüêî¿ AiAE îêóïîâàíîìó Ðîñ³ºþ Êðèìó.

Àêñüîíîâ ðîçðàõîâóº на бухте 4 продольных ящика по 20 штук на нем. На нем есть еще, у меня есть заводская версия в системе на сайте. Не знаю, что у нас есть на сайте, на сайте, на сайте, на сайте. Нет, не знаю, что есть.

Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх