Дом на 16 экземпляров в количестве 110 штук в год COVID-19, у него 84 звезды (World *)

Ддал³: àðàç³ âñüîãî â ñâ³ò³ ä³àãíîñòîâàíî 110 мм³ëüîíí³â âèïàäê³ê³â çàðàæåíÿ 84 мм³луюэіі выйдеров на вэйлівів. ³äòâåðäæåíî 2 427 487 ñìåòåé â³ä COVID-19. Ïðîäîâæóþòü áîðîòèñÿ ç õâîðîáîþ ïîíàä 22 ì³ëüéîí³â ëþäåé.

или ñâ³ò³ West îñòàííþ äîáó ï³äòâåðäæåíî 314 520 íîâèõ âèïàäê³â çàðàæåííÿ êîðîíàâèðóñà, çîêðåìà 111 381 íîâèõ õâîðèõ çàô³êñîâàíî

àíàõ âîïè ë³äåðàìè àíòèðåéòíã çà ê³ëüê³ñä âîèñ. , Ваэвилбалтаві³ на ²тал³ÿ. Куда пойти на 9-мó м³ñö³. ³äïîâ³äíîìó ñâ³òîâîìó àíòèðåòèíãó êà¿íà на 20-ую ì³ñö³.

Âàæëèâî çíàòèòè: Дайте нам знать COVID-19 уже сейчас, больше нет.

Динара: Декабрь 2020 года, пока не появился новый сайт 2020 года.

à äàíèìè äîñë³äæåíü , â³í на 50-74% çààçí³øèé на â³ðóñ SARS-CoV-2, Текущее сообщение о COVID-19.

× обновление до: Если вы не хотите этого делать, то: Нет, не знаю, COVID

Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх