Îô³ñ³ ïðåçèäåíòà Cacia ÷ àþòü, IU ââåäåí³ ñàíêö³¿ ïðîòè Òàðàñà Êîçàêà ³ òðüîõ êàíàë³â ï³äêîíòðîëüíèõ ³êòîðó Ìåäâåä ÷ º çàç³õàííÿì OEO IA IA ñâîáîäó ñëîâà к âèêëþ ÷ º II áîðîòüáîþ ³C «÷ óæîð³äíî¿ ïðîïàãàíäîþ».

Дельфин: Мясник на канале ÿ ê) :. «Äàí³ òåëåêàíàëè äîñèòü àêòèâíî ÷ ³ Anoi â³äêðèòî âèêîðèñòîâóþòüñÿ Е. ³íñòðóìåíòè ÷ óæî¿ ³íîçåìíî¿ ïðîïàãàíäè к Óêðà¿í³ AIIE, И.А. æàëü, â³äâåðòî АААЭ И.А. ïðàöþþòü ОПЭ, Ye или ïîâèííî áóòè C³ CAE ÷ àéíèìè òåëåâ³ç³éíèìè ìîâíèêàìè

EIO á³ëüøå º äîñèòü âàãîì³ äîêàçè ùîäî äèâíèõ øëÿõ³â ô³íàíñóâàííÿ äàíî¿ ïðîïàãàíäè.’ve äîäàòêîâî -.. º íàäçâè àéíî êàëàìóòíà ³ñòîð³ÿ ÷ ç ïåðåõîäó âëàñíîñò³ И.А. êîìïàí³¿ что ÿêèìè çàêð³ïëåí³ â³äïîâ³äí³ ë³öåí糿

Прошивка, сшивка на нем. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Только продано это, не было продано синглов, которые были проданы, пока не появились. ЛНик IDE IIa ÷ àçíîìó ïîòóðàíí³ к ³íîä³ ³ ì àêòèâíîãî ñïðèÿííÿ ìèíóëèõ AEAA, ЛНик oÆ ïðîïàãàíäèñòñüêèé МОР ñôîðìóâàâñÿ, çì³öí³â ³ НУОА àêòèâíî «âáèâàòè» íàø³ ö³ííîñò³».

Пользовательский интерфейс öüîìó ïåðåäóâàëî :. Ïðåçèäåíò Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé ââ³â развития музыкальных ä³þ ð³øåííÿ DÃÆ íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè ³ îáîðîíè â³ä 2)) ïðîòè íàðäåïà Òàðàñà Êîçàêà ³ òåëåêàíàë³â развития музыкальных âïëèâ³ êóìà Ïóò³íà ³êòîðà Ìåäâåä ÷ œa — «112 Óêðà¿íà», Newsîne ( ZIK). ïîë³òè ÷ íó îçïðàâó «.

Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх