Врезка на продольный канал в системе слежения за тонометром, на нем êð³íôîðì «³ç ïîñèëàííÿì íà äàí³ ðêðà¿íñüêîãî ã³äðîìåòöåòðó

Äåòàë³ : 29 ñ³ ÷ õìàí ». Мухаммад, на меняй3 ÷ ониму сшідій нігії, тсхідійы на підемії-нізідіх на ямнтхах; На самом деле у нас есть на троллейбусе на баацинге продюсеров. Відвії-çàõ³äíèé (в çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ — ï³âí³ ÷ íî-çàõ³äíèé), 7-12 мин / см, ósõ³äíèõ x Продолговатый канал на 3 ° до 2 ° до 2 °; ó ñõ³äíèõ, àïîð³çüê³é, åðñîíñüê³é îáëàñòÿõ Êðèìó âíî ÷ ³ áëèçüêî 0 °, âäåíü 2-7 ° ãîïëà. öäëà. . Òåð ïåðåâàæíî ï³âäåííî-çàõ³äíèé 7-12 м / н. Обращение к сайту 0 °.

Взвешено 30-31 см3 в том, что на данном сайте есть продвижение. 30 И.Ю. ñ³ ÷ ÷ АНИИ ñí³ã, IIА ÷ ³ Êàðïàòàõ или Çàêàðïàòò³ CIA ÷ ПЭО ñí³ã, И.А. âäåíü ï³âäí³ êðà¿íè или Çàêàðïàòò³ АМУ (IIА ³ ÷ ÷ ó ï³âí³ НОО, или öåíòðàëüíèõ á³ëüøîñò³ ï³âäåííèõ îáëàñòåé ³ñòîòíèõ îïàä³â AAC); 31 И.Ю. ñ³ ÷ ÷ ³ íåâåëèêèé IIA, IA ï³âí³ ÷ IIIO ñõîä³ ïîì³ðíèé, ì³ñöÿìè CIA ÷ IEE ñí³ã, ó ÷ çàõ³äí³é àñòèí³, âäåíü в Óêðà¿í³ AAC ³ñòîòíèõ îïàä³â.

И.А. äîðîãàõ á³ëüøîñò³ îáëàñòåé îæåëåäèöÿ . Òå çàõ³äíèé, ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 5-10 см / см.

åìïåðàòóðà ³ 3-8 ° îîçó, âäåíü áëèçüêî 0 °; у нас, у, у, у нас, на нем, на нем, на 0-5 ° градус, на 1-6 градусах.

нт. Вэдюю 30 см³ ÷ îì³ðíèé, ³ 31 см³ ÷ í ååëêèé ñí³ã, в øòó ÷ àñó áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. На кого-то еще. Òåìïåðàòóðà IIA ÷ ³ 3-8 ° ìîðîçó, âäåíü â³ä ìîðîçó третьего по 1 òåïëà.

Âîäíî ÷ ñèíîïòèêè ïðîãíîçóþòü 1 ëþòîãî ó ï³âäåííèõ, ñõ³äíèõ, Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñòÿõ îïàäè ïåðåâàæíî ó âèãëÿä³ äîùó И.А. ðåøò³ òåðèòîð³ Ïîì³ðíèé, ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ íåâåëèêèé ñí³ã; 2 AAC ëþòîãî ³ñòîòíèõ îïàä³â, ëèøå МИС ÷ ³ íà ˳âîáåðåææ³ íåâåëèêèé ñí³ã.

Òåìïåðàòóðà МИС ÷ ³ ñòàíîâèòèìå 3-9 ° ìîðîçó, ï³âí³ ÷ ÷ ó í³é àñòèí³ О.А. Êàðïàòàõ на 12 — е, 1 âäåíü -6 ° Мышонок (1 лист в тонах до 0 °); ó ï³âäåííèõ, ñõ³äíèõ ТА Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñòÿõ AII ÷ ³ â³ä 3 ° ìîðîçó Ài 3 ° òåïëà, âäåíü 1-6 ° òåïëà, 1 ëþòîãî А че OA. î ÷ ³êóºòüñÿ ñí³ã, 2 ëþòîãî ААС ³ñòîòíèõ îïàä³â. Минюдатоа ві ÷ ³ 6-11 ° минус, интервал 1-6 ° до.

Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх