Руслан Алитий Тиаан, Офис Шерифа округа Чероки через AP

В сантимах на сайте на сайте Дополнительные сведения о новых страницах.

Äååëî : The Associated Press , CNN

ДАДАН³ : ДАЗДЫЙСЫ в сша-салайнх в АДТАРИТ3, пока еще не дано3. Боэти ÷ фотовыставки Тіїîê. UA Iaia ñòð³ëÿíèíà ñòàëàñÿ в ìàñàæíîìó ñàëîí³ к îêðóç³ åðîê³ × ÷ íà ï³âí³ â³ä Àòëàíòè А.А. òðîº ëþäåé áóëè âáèò³ Везувий äâîº îòðèìàëè ïîðàíåííÿ.

CNN OOI ÷ íþº, IU И.А. ì³ñö³ ñòð³ëÿíèíè × åðîê³ çàãèíóëè äâîº, У нас есть наволочка на гашемітал³çîâàí³ на поставку. ˳êàðí³ äâ³ ç íèõ ïîìåëè. ³äòàê çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü çàãèáëèõ ñÿãຠ8.

à ê³ëüêà ãîäíà ïðàâîîî × åðîê³ — çàçíà ÷ àºòüñÿ, î öå 21-³ ÷ íèé îáåðò ààíîí îíã çóäñòîêà. Добавлен крошечный хозблок ×, еще не все, что есть, честно и красиво.

Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх