или Ñïîëó åíèõ Øòàòàõ ÷ ç ÷ II àòêó êàìïàí³¿ C³ ùåïëåííÿ â³ä êîðîíàâ³ðóñó ââåëè ïîíàä 29,5 ì³ëüéîíà AIC âàêöèíè.

или IDI ñâ³ä ÷ äöü äàí³ öåíòð³â Noa ç êîíòðîëþ или ïðîô³ëàêòèêè çàõâîðþâàíü, ïîâ³äîìëÿº « Продам на » ³ç ïîñèëàííÿì на CNN .

îà îö³éíèìè äàíèìè, áóëî ââåäåíî AICE 29 577 902 — 59% áëèçüêî З. 49 932 850 АИК âàêöèíè, ÿê³ áóëè îòðèìàí³ â³ä âèðîáíèê³â

24 ì³ëüéîíè ëþäåé îòðèìàëè ïðèíàéìí³ Iaio Aico âàêöèíè к áëèçüêî 5.25 ì³ëüéîíà ëþäåé áóëè ïîâí³ñòþ âàêöèíîâàí³ (..

Ñ äëÿ åïëåíü íàñåëåííÿ âèêîðèñòîâóòüñÿ âàêöèíè Moderna ³P. ³ëüéîí³â îñ³á îòðèìàëè Продано не было слышно в нем. ó àç³ íåîáõ³äíîñò³ ìîëèâî îìåèòè åêñå ó àáî õí³õ ñêëàäîâèõ ç êà¿íè.

Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх