An ϳä ÷ îêóïàö³¿ Ðîñ³ºþ Êðèìó 2014 ðîö³ óêðà¿íñüêà àðì³ÿ ïëàíóâàëà âçÿòè ï³ä êîíòðîëü ³ óòðèìóâàòè êðèìñüê³ àåðîäðîìè или ³íø³ ñòðàòåã³ ÷ i³ îá’ºêòè, îäíàê ïëàí АОА ñêàñîâàíèé.

Äæåðåëî : ïåðøèé çàñòóïíèê íà ÷ àëüíèêà Ãîëîâíîãî îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ Ãåíåðàëüíîãî øòàáó CN Óêðà¿íè, Yeee АОА развития музыкальных ñêëàä³ â³éñüêîâî¿ äåëåãàö³¿ к Êðèìó, ³êòîð Íàçàðîâ к ³íòåðâ’þ èì.Ðåà볿

ìà ìîâà : «³ çàäóìè ïåðåäáà ÷ àëè íàøå ñèëîâå Aodo ÷ àííÿ к Êðèìó. ðîçóì³ëè IE, IU çàâäàííÿ äîñèòü ñêëàäíå íàâðÿä ÷ ³ есть ìîæå áóòè âèêîíàíå IA 100%. AEA EIO И.А. ìåíøå, âçÿòè ï³ä êîíòðîëü Eeth ÷ îâ³ àåðîäðîìè, Eeth ÷ îâ³ îá’ºêòè, Е. ïîò³ì áóëî Äîíáàñ³ И.А., áóëî ðåàëüíî. Большинство ОСЗ ï³ð àíàë³çóþ ³ ðîáëþ âèñíîâîê, IU или çàâäàííÿ áóëî ðåàëüíèì «

» Ïëàíóâàëîñÿ âçÿòè ï³ä êîíòðîëü âàæëèâ³ êðèòè ÷ i³ îá’ºêòè â³éñüêîâî¿ ³íôðàñòðóêòóðè И.А. òåðèòî𳿠ï³âîñòðîâà.’ve âñ³ âàæëèâ³ Маркетинговые, нарезанные на заводе.

«Автозаполнение на нем, на нем было продано на сайте». Мошенник — не блещет вешалкой, тёплое змейка. Вымышленный узел на ДВС-76, АТ-26. У нас есть на сайте на «Марке», у нас есть на сайте. Âåðòîëüîòàì áóëà ïîñòàâëåíà CAAA ÷ à äîñòàâèòè êîìàíäóâàííÿ ñóõîïóòíèõ â³éñüê

ϳäðîçä³ëè ïîâèíí³ áóëè ïðèáóòè И.А. àåðîäðîìè, íàáëèæåí³ к Êðèìó:. Êóëüáàê³íî Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñò³, Ìåë³òîïîëü, Õåðñîí. ² сейчас есть продвижение на сайте на сайте, на нем, на нем, на брусе, на нем, на нем. ² äðóãèé åøåëîí — ñóõîïóòíèé -. Ïîâèíåí AOA ðóõàòèñÿ Ii ïåðåøèéêó, áðàòè ¿õ ï³ä êîíòðîëü»

Äåòàë³ (É) Ii ÷ àòêó áåðåçíÿ 2014 ðîêó ðîçãëÿäàâ Ãåíøòàá СМО, îäíàê ï³çí³øå у меня есть на сайте на нем на нем (я). «ВСН, ДАМАНАО« Втсуд », втрыха, тірігі тів , тбрвз. ßê ìè âòðà ÷ àëè Êðèì. â³ä ÷ åííÿ ïåðøèõ îñ³á êà¿íè


Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх