Çàòðèìàíèé оны Ðîñ³¿ â îêóïîâàíîìó Êðèìó í³áèòî «óêðà¿íñüêèé àãåíò» Âëàäèñëàâ ªñèïåíêî º ôð³ëàíñåðîì óêðà¿íñüêî¿ ñëóæáè «Ðàä³î Ñâîáîäà.»

Äæåðåëî : ïðåçèäåíò « Ðàä³î âîáîäà » Äæåéì³ ëàé

ìà ìîâà ëàÿ : «О МББЭ ÷ ЛНик Êðåìëü çàñòîñîâóº ïåðåñë³äóâàííÿ ³ çàëÿêóâàííÿ ïðîòè áóäü-ÿêîãî ìîæëèâîãî àëüòåðíàòèâíîãî ãîëîñó â àíåêñîâàíîìó Ðîñ³ºþ Êðèìó, íåäàâíº çàòðèìàííÿ Âëàäèñëàâà ªñèïåíêà, ôð³ëàíñåðà óêðà¿íñüêî¿ ñëóæáè» Ðàä³î Ñâîáîäà», âèêëèêຠòðèâîãó (*.

Новая версия ссл³ä негласного материала, дошедшая до сих пор ссім’ºþ ».

Дадан³ : Досия ÷ àºòüñ, î ñèïåíêî ຠîäâ³éíå îñ³éñüîî-óêðà¿íñüêå.

åðåä³ñòîð³ÿ :

Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх